Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Riskobjekt

Lekeberg har under åren varit förskonad från större samhällsstörningar, men det finns en medvetenhet om risker och sårbarheter och det bedrivs ett kontinuerligt förebyggande arbete gällande krisberedskaps- och säkerhetsfrågor.

Risk- och sårbarhetsanalys

Lekebergs kommun har gjort en omfattande kartläggning av de hot, risker och sårbarheter som finns inom kommunens geografiska område. Denna kartläggning går under namnet Risk- och sårbarhetsanalys, RSA. 

Syftet med Risk- och sårbarhetsanalysen är att utgöra en grund för kommunens löpande krisberedskapsarbete. Analysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter och att förbättra kommunens förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Samhällsstörning

Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar, eller skadar, det som ska skyddas i samhället.
Det kan handla om att väldigt många människor drabbas, eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Ibland används också begreppet extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en händelse som: 

  • Avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av samhället