Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Socialtjänst barn, ungdomar och familj

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten har hand om kommunens insatser i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) när det gäller barn och ungdomar i åldern 0-21 år och deras familjer. För att få prata med en socialsekreterarna om råd, stöd eller anmälan under dagtid kontakta kommunens växel på telefonnummer 0585-48 700.

Verksamheterna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda inte får lämnas ut utan samtycke.

Till vänster hittar du information om kommunens service inom verksamheten barn, ungdomar och familj

Alla har rätt till stöd och hjälp

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet. Genom barn- och familjeenheten kan du som barn, ungdom eller förälder söka stöd på olika sätt.
Vissa serviceinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommun. Se: Förebyggande och främjande insatser

Att söka stöd och hjälp inom socialtjänsten

Det finns insatser som kräver en utredning och en sådan görs av handläggare på barn- och familjeenheten. Beslut tas sedan om barnet och familjen ska beviljas en insats eller ej. Dessa insatser riktar sig i första hand till de som har ett mer omfattande behov av stöd.

Hur går en utredning till?

Vid en ansökan om insatser gör socialtjänsten alltid en utredning. Vid en inkommen anmälan görs dock en förhandsbedömning där beslut efter tas om utredning ska inledas eller ej. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning.

Vi arbetar utefter metoden BBIC (Barns Behov I Centrum). I utredningsprocessen ingår att samla in väsentlig information gällande familjen för att kunna göra en helhetsbedömning av familjens situation och behov. Detta sker genom samtal med familjen och ibland med familjens anhöriga. Oftast tas även en kontakt med förskola, skola eller barnavårdscentral. De flesta utredningar som rör barn och unga görs i samråd med familjen. Då utredningen är klar får den det berör läsa igenom utredningen och komma med synpunkter.

För mer information om hur en utredning  går till kontakta barn- och familjeenheten via kommunens växel på telefonnummer 0585-48700
   
För lättläst läsning se: "Lilla boken om utredning".PDF