Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Folkhälsoarbete

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället. En god och jämlikt fördelad folkhälsa är också central för en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk.

Vad påverkar folkhälsan?

Ofta används begreppet bestämningsfaktor för att förklara vad som påverkar hälsotillståndet hos befolkningen. Det är många faktorer som spelar roll, på flera olika nivåer i samhället, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa, och kallas då för skydds- eller riskfaktorer. De flesta faktorer går att påverka, inte minst via politiska beslut. Individens egna val kring till exempel levnadsvanor som motion eller rökning har också en stor betydelse för hälsan, men politiska beslut och insatser på nationell och lokal nivå kan ändå skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att underlätta goda val. Faktorer såsom arv, kön och ålder påverkar också hälsan.

Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten.

Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten.

Vad är folkhälsoarbete?

Folkhälsan påverkas alltså av många olika faktorer och därför blir det viktigt att samverka mellan olika verksamheter och aktörer. Det kan handla om att minska tobaksbruket på skolgården, ge möjlighet till seniorer att få ett rikare socialt liv eller att integrera asylsökande i föreningslivet för att nämna några få exempel.

Ansvaret för folkhälsan ligger både inom den offentliga och den privata sektorn, men även frivilliga organisationer och inte minst den enskilda människan har stora möjligheter att bidra till en god folkhälsa genom egna val. Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för en god folkhälsa, till exempel genom att fokusera på de grupper i samhället som har en sämre hälsoutveckling.

Arbetets vikt och ekonomiska fördelar

En god fysisk och psykisk hälsa är betydelsefullt för ett långt och meningsfullt liv med hög livskvalité. Insatser som sker inom folkhälsoområdet syftar till att främja hälsan på olika nivåer. Hälso- och sjukvården är idag en av de största skatteutgifterna. Med ett långsiktigt främjande och förebyggande arbete finns möjligheten öka välfärden. Genom insatser som exempelvis leder till minskad tobaksanvändning, minskat stillasittande eller ökad integrering kan pengar sparas och det personliga lidandet minskas.