Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Arbete med ny översiktsplan

Lekeberg växer och mycket har hänt sedan den förra översiktsplanen antogs 2014. En ny översiktsplan håller därför på att tas fram.

Infofilm om översiktsplanering

I filmen berättar kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson (C) och översiktsplanerare Pernilla Jacobsson Wallner mer om arbetet med den nya översiktsplanen.

Hur ser processen ut?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande och beräknas pågå fram till våren 2024. Arbetet kan delas in i fyra skeden Inriktningsskedet, Samrådsskedet, Granskningsskedet och Antagandeskedet.

Inriktningsskede hösten 2020

I det inledande skedet arbetas en övergripande inriktning för det fortsatta arbetet fram.

Samrådsskede våren 2021 – våren 2023

Under samrådsskedet arbetas ett första planförslag fram och samråds med alla intresserade och berörda. Samrådsskedet omfattar två delar, dels underlag för en tidig dialog om den övergripande inriktningen för kommunens och tätorterna, dels underlag för samråd om hela översiktsplaneförslaget.

Granskningsskede våren 2023 – hösten 2023

Efter samrådet bearbetas planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och görs sedan tillgängligt för granskning så att man kan lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Antagandeskede våren 2024

Efter granskningen görs mindre korrigeringar av planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

Vad händer just nu?

Tidig dialog

Den tidiga dialogen om inriktningen för kommunen och tätorterna är nu avslutad. De synpunkter som kommit in har sammanfattats i en dialogredogörelse och kommunstyrelsen har fattat beslut om det fortsatta arbetet. Läs mer om den tidiga dialogen.

Underlagsutredningar

Ett antal underlagsutredningar har satts igång och arbete pågår med dessa.
Läs mer om underlagsutredningar.

Hur kan jag påverka?

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och det är därför många som är berörda av den. Man kan säga att den berör alla som bor och verkar i kommunen, både idag och i framtiden. Därför är det viktigt att så många som möjligt ska kunna vara med i dialogen om hur vi tar ut riktningen mot framtiden med hjälp av den nya översiktsplanen.

Det kommer finnas tre huvudsakliga perioder för dialog i arbetet med översiktsplanen:

Tidig dialog – 20 november 2021 - 30 januari 2022. Läs mer om den tidiga

dialogen

Samråd – våren 2023

Granskning – vintern 2023-2024

Kontakt

Översiktsplanerare Pernilla Jacobsson Wallner