Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Arbete med ny översiktsplan

Lekeberg växer och mycket har hänt sedan den förra översiktsplanen antogs 2014. En ny översiktsplan håller därför på att tas fram.

Infofilm om översiktsplanering

I filmen berättar kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson (C) och översiktsplaneraren Pernilla Jacobsson Wallner mer om arbetet med den nya översiktsplanen.

Hur ser processen ut?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande och beräknas pågå fram till våren 2024. Arbetet kan delas in i fyra skeden Inriktningsskedet, Samrådsskedet, Granskningsskedet och Antagandeskedet.

Inriktningsskede hösten 2020

I det inledande skedet tas en projektplan, en kommunikationsplan och övergripande inriktning för det fortsatta arbetet fram.

Samrådsskede våren 2021 – hösten 2022

Under samrådsskedet arbetas ett första planförslag fram och samråds med alla intresserade och berörda. Samrådsskedet omfattar två delar, dels underlag för en tidig dialog om den övergripande inriktningen för kommunens tätorter hösten 2021, dels underlag för samråd om hela översiktsplaneförslaget hösten 2022.

Granskningsskede våren 2023 – hösten 2023

Efter samrådet bearbetas planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och görs sedan tillgängligt för granskning så att man kan lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Antagandeskede våren 2024

Mindre korrigeringar av planförslaget görs efter granskningen, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

Vad händer just nu?

Underlagsutredningar

Ett antal underlagsutredningar har satts igång och arbete pågår med dessa.
Läs mer om underlagsutredningar.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan för hur dialogen om översiktsplanen ska se ut håller på att tas fram. Målet är att möjliggöra för så många som möjligt att delta genom olika former för dialog. Kommunikationsplanen kommer att tas upp för godkännande i översiktsplanens styrgrupp under oktober 2021.

Utvecklingsskisser

Som underlag för den tidiga dialogen hösten 2021 om den övergripande inriktningen för kommunens utvecklingsorter kommer utvecklingsskisser för Fjugesta, Lanna, Mullhyttan och Gropen-Kvistbro att tas fram under våren. Dialogunderlaget kommer att tas för godkännande i kommunstyrelsen under oktober 2021.

Hur kan jag påverka?

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och det är därför många som är berörda av den. Den berör alla som bor och verkar i kommunen, idag och i framtiden. Därför är det viktigt att så många som möjligt ska kunna vara med i dialogen om hur vi tar ut riktningen mot framtiden med hjälp av den nya översiktsplanen.

Det kommer finnas tre huvudsakliga perioder för dialog i arbetet med översiktsplanen:

Tidig dialog – preliminärt 20 november 2021 - 30 januari 2022

Samråd – hösten 2022

Granskning – hösten 2023

Mer information om hur du kan delta i översiktsplanearbetet kommer att läggas upp kontinuerligt här.

Kontakt

Översiktsplanerare Pernilla Jacobsson Wallner