Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Arbete med ny översiktsplan

Lekeberg växer och mycket har hänt sedan den förra översiktsplanen antogs 2014. En ny översiktsplan håller därför på att tas fram.

Hur ser processen ut?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande och beräknas pågå fram till våren 2026. Förslaget tas fram i tät dialog med en politisk referensgrupp. Arbetet kan delas in i fyra skeden Inriktningsskedet, Samrådsskedet, Granskningsskedet och Antagandeskedet.

Inriktningsskede hösten 2020

I det inledande skedet arbetas en övergripande inriktning för det fortsatta arbetet fram.

Samrådsskede våren 2021 – våren 2025

Samrådsskedet är det mest omfattande skedet då ett första planförslag arbetas fram och samråds med alla intresserade och berörda. Samrådsskedet för översiktsplanearbetet i Lekeberg omfattar två delar:

  • Tidig dialog om den övergripande inriktningen för kommunen och tätorterna. En tidig dialog om översiktsplanens inriktning hölls under vintern 2021-2022.
  • Samråd om hela översiktsförslaget med myndigheter, invånare och andra berörda. Eftersom den politiska majoriteten efter valet i september 2022 har en delvis ny inriktning för utvecklingen av kommunen, har tidplanen för samrådsskedet förlängts. Samråd beräknas hållas under tidig vår 2025.

Granskningsskede hösten 2025

Efter samrådet bearbetas planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och görs sedan tillgängligt för granskning så att man kan lämna synpunkter på det reviderade förslaget. Granskning beräknas hållas under hösten 2025.

Antagandeskede våren 2026

Efter granskningen görs mindre korrigeringar av planförslaget med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige. Antagande beräknas ske under våren 2026.

Vad händer just nu?

Samrådsförslag

Arbetet med att ta fram ett samlat planförslag som underlag för samråd är i full gång. Översiktsplanen kommer vara digital, med en karta där man kan tända, släcka och söka information, text som beskriver innehållet, och länkar till underlagsdokument. Innehållet omfattar:

  • Övergripande inriktning – beskriver strategier för kommunens fortsatta utveckling.
  • Tematiska inriktningar – behandlar en lång rad olika tematiska frågor som berör hela kommunen
  • Geografiska inriktningar – zoomar in på utvecklingen av Fjugesta, Lanna, Mullhyttan och Mindre orter och landsbygd
  • Samordning och genomförande – beskriver riksintressen, regionala och mellankommunala frågor och genomförandefrågor
  • Konsekvenser – beskriver bedömda miljökonsekvenser, ekonomiska konsekvenser och sociala konsekvenser

Planeringsstrategi

En planeringsstrategi för mandatperioden 2022–2026 har tagits fram under våren och antagits av kommunfullmäktige 29 april 2024.

Läs mer om planeringsstrategin.

Hur kan jag påverka?

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och det är därför många som är berörda av den. Man kan säga att den berör alla som bor och verkar i kommunen, både idag och i framtiden. Därför är det viktigt att så många som möjligt ska kunna vara med i dialogen om hur vi tar ut riktningen mot framtiden med hjälp av den nya översiktsplanen.

Det kommer finnas tre huvudsakliga perioder för dialog i arbetet med översiktsplanen:

Tidig dialog – 20 november 2021 - 30 januari 2022.

Samråd – planeras våren 2025

Granskning – planeras hösten 2025

Kontakt

Översiktsplanerare Pernilla Jacobsson Wallner