Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens "avsiktsförklaring" för den fysiska miljön. Den redovisar hur kommunen ser på en hållbar utveckling av mark- och vattenområden i ett längre perspektiv. Den är vägledande för detaljplanering och bygglovgivning, till exempel vid lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service i kommunen. Planen är också vägledande för beslut enligt exempelvis miljöbalken, väglagen eller miljöbalken som rör mark- och vattenanvändning eller byggande.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I planen anger kommunen sin syn hur mark- och vattenområden ska användas, och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska trygga en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen och är vägledande vid framtida beslut om kommunens användning av mark och vatten.

Översiktsplanen kan kompletteras och förtydligas genom olika fördjupningar för delar av kommunen (FÖP) och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor (TÖP). Dessa gäller alltid tillsammans med den kommunövergripande översiktsplanen.

Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplanen. Därefter ska den hållas aktuell genom kontinuerlig översyn och uppföljning. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige pröva planens aktualitet genom att anta en planeringsstrategi eller en reviderad eller ny översiktsplan.

Arbete med ny översiktsplan

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun pågår. Det är en omfattande process med många möjligheter att delta och tycka till om planen. Den nya översiktsplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2025. Läs mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Gällande översiktsplaner

Lekeberg har en gällande översiktsplan som antogs 2014. Den kommer ersättas av den nya översiktsplanen när den vinner laga kraft. Tillsammans med den kommunövergripande översiktsplanen finns en fördjupning för Lanna och två tematiska tillägg, ett för vindkraft och ett för LIS-områden.
Läs mer om gällande översiktsplaner.

Relaterade program och utredningar

Olika program och utredningar behöver tas fram som underlag för den strategiska planeringen.
Läs mer om vilka underlag som finns tillgängliga eller som håller på att tas fram här.

Mer läsning om översiktsplanarbete

Läs om översiktsplanering för en långsiktigt bra helhet på Boverkets webbplats.

Läs om översiktsplanering i Boverkets kunskapsbank.