Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

byggarbetare med ritning

Kommunens planarbete

Samhällsplaneringen handlar om handlar om hur framtidens Lekeberg ska se ut och hur den fysiska miljön såsom som bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö ska utvecklas för att nå en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och visar kommunens vilja när det gäller bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut om användning av mark- och vattenområden. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats, med beräknat antagande våren 2024. Läs mer om den nya översiktsplanen och om hur du kan vara med och påverka den.

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för delar av kommunen (FÖP) och genom tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor för hela kommunen (TÖP). Läs mer om fördjupningar och tillägg på Samhällsbyggnad Sydnärke.

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar användning och utformning av markanvändning och bebyggelse inom ett mindre område. Detaljplanen anger bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, till exempel bygglov. Lekebergs kommuns planarbete sker via Samhällsbyggnad Sydnärke. Se kommunens aktuella detaljplaner på Sydnarkebyggs webbplats.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser, till exempel bygglovskrav eller kulturmiljövärden. Däremot kan inte byggandets omfattning, till exempel byggnadshöjd och våningsantal, regleras och områdesbestämmelser ger därmed inte någon byggrätt.

Se kartan över detaljplaner och områdesbestämmelser i Lekeberg på Sydnärkebyggs webbplats. Observera att äldre detaljplaner kan heta byggnadsplan eller stadsplan i kartan.