Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Relaterade program och utredningar

 I Lekeberg finns olika planer, program och utredningar som underlag för översiktsplanen. Här redovisas olika underlag som finns eller som håller på att tas fram.

Gällande planer och program

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun, 2014.

En kommunövergripande grönstrukturplan som identifierar värdefulla grönområden i Fjugesta, Lanna och Mullhyttan togs fram under 2014. Läs grönstrukturprogrammet Pdf, 18 MB. Ett arbete har satts igång att ta fram ett nytt reviderat grönstrukturprogram för kommunen, se nedan.

Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun, 2016.

Ett kommunövergripande kulturmiljöprogram som beskriver kommunens kulturhistoria och identifierar värdefulla bebyggelsemiljöer i Lekeberg antogs under 2016. Läs mer om kulturmiljöprogrammet eller om kommunens kulturhistoria. Ett arbete har satts igång att ta fram ett nytt reviderat kulturmiljöprogram för kommunen, se nedan.

Pågående planer och program

Grönstrukturprogram för Hidinge- Lanna - Naturvärden.

Ett förslag till fördjupning av grönstrukturplanen för Hidinge-Lanna med fokus på naturvärden togs fram under 2017. Det var på samråd under våren 2018. Synpunkterna har sammanställts och förslaget bearbetats med utgångspunkt från samrådsredogörelsen. Programmet beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2022.

Grönstrukturprogram för Lekebergs kommun.

Arbete med att ta fram ett reviderat kommunövergripande grönstrukturprogram har påbörjats som underlag för översiktsplanen, och beräknas bli klart under 2022.

Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun.

Arbete med att ta fram ett reviderat kulturmiljöprogram har påbörjats som underlag för översiktsplanen, och beräknas bli klart under våren 2022.

Pågående utredningar

Översiktlig klimatanalys.

En översiktlig klimatanalys har tagits fram som underlag för översiktsplanen. Klimatanalysen identifierar klimatrelaterade riskområden och riskobjekt i kommunen.

Översiktlig bullerkartläggning.

Arbete med att ta fram en översiktlig bullerkartläggning har tagits fram som underlag för översiktsplanen Bullerkartläggningen identifierar områden med risk för bullerpåverkan från trafik och verksamheter i kommunen.

Förstudie masshantering.

Arbete med att ta fram en förstudie för masshantering har satts igång som underlag för översiktsplanen och beräknas bli klart under 2022. Studien ska identifiera alternativa områden för deponi och återvinning av schaktmassor i kommunen och utreda förutsättningar för etablering och drift av en sådan anläggning.

Översiktlig radonkartering.

Ett arbete med att ta fram en översiktlig radonkartering planeras att tas fram under 2022 som underlag för översiktsplanen. Radonkarteringen ska ge en samlad bild över riskområden för radon och ange riktlinjer och ev åtgärder för dessa.