Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Detaljplaner

Detaljplaner behövs för att reglera markens användning och bebyggelsens utformning. En aktuell detaljplan är en trygghet för markägaren eftersom den ger markägaren rätt att använda och bebygga marken i enlighet med detaljplanen.

Detaljplaner reglerar användning och utformning av markanvändning och bebyggelse inom ett avgränsat område. Detaljplanen anger bestämmelser för vad marken får användas till, var man får bygga, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, till exempel bygglov. Det betyder att man har rätt att bygga i enlighet med detaljplanen när man söker bygglov. Efter genomförandetiden kan planen ersättas, ändras eller upphävas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.

Det är ett krav att detaljplaner upprättas vid ny sammanhållen bebyggelse, enstaka byggnader vars användning får betydande påverkan på omgivningen eller förläggs inom områden med stor efterfrågan på mark och prövningen inte kan ske på annat sätt samt inom bebyggelseområden som ska förändras eller bevaras. Arbetsprocessen vid upprättade av detaljplan är lagstadgad, för att garantera berörda rätt att ta del av och lämna synpunkter på förändringarna.

Lekebergs kommuns planarbete sker via Samhällsbyggnad Sydnärke. Läs mer om planprocessen och om aktuella detaljplaner.

Relaterad information

Boverkets information om detaljplanering

Boverkets handbok till Plan- och bygglagen, en kunskapsbank

Sveriges Kommuner och Regioners information om genomförande av detaljplanering