Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Fristående solenergianläggningar kan i vissa fall kräva bygglov. Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. När krävs bygglov? Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag. Följande kriterier ska vara uppfyllda för bygglovsfria solfångare och solcellspaneler: de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. de ska följa byggnadens form. de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området. Fristående solfångare och solcellspaneler kräver normalt inte bygglov. Det gäller både inom och utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det gäller även inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inom riksintresseområden. Fristående solenergianläggningar kan dock kräva bygglov om de är att betrakta som en byggnad. När det räknas som en byggnad är en bedömningsfråga. En tumregel kan vara att om du kan stå under en solcellsanläggning så kan det räknas som en byggnad, men det finns fler faktorer som kan påverka, t.ex. anläggningens storlek. Tänk på att transformatorstationer alltid kräver bygglov även om solcellsanläggningen är bygglovsbefriad. Solenergianläggningar ska följa detaljplanen även om anläggningen inte kräver bygglov eller anmälan. Den måste även uppfylla kraven i Boverkets byggregler. Även om en solenergianläggning inte kräver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22