Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ovårdade tomter och byggnader

I plan- och bygglagen ställs krav på att tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar. Att göra en anmälan Du kan göra en anmälan skriftligt eller muntligt. Det är viktigt att det i din anmälan tydligt framkommer vad anmälan gäller (vad du uppfattar som ovårdat) och vilken fastighet och/eller byggnad det gäller. En karta med tomt/byggnad markerad underlättar alltid. Bifoga gärna foton om det är möjligt. Du kan anmäla anonymt om du vill. Tänk då på att inte ange ditt namn eller andra kontaktuppgifter som gör att vi kan bekräfta din identitet. Om du gör det så blir anmälan inte anonym även om du skriver att du vill vara det. En anmälan skickas till Samhällsbyggnad Sydnärke. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. När är det ovårdat? När det gäller ovårdade tomter så kan det vara svårt att bedöma när den är ovårdad. Vanligtvis handlar det om risker för olyckor, men det kan även gälla andra olägenheter såsom skuggning, försämrad utsikt och nedskräpning. Domstolar har meddelat att man ska vara försiktig när det gäller bedömningen av det som omgivningen kan tycka är störande växtlighet, till exempel höga träd, buskar eller häckar. Däremot om växter kan innebära en risk för olyckor kan det finnas skäl för kommunen att ingripa. Problem med ovårdade tomter handlar ofta om höga skymmande växter (oftast häckar) vid utfarter, eller uttjänta bilar som i större eller mindre utsträckning är skrotfärdiga. I vissa fall kan de medföra risk för olycksfall eller betydande olägenhet för omgivningen. Ovårdade byggnader kan handla om förfallna byggnader så att de utgör en olycksrisk, men även anordningar i byggnader som inte underhållits så att man klarar kraven när det gäller exempelvis hygien, hälsa, miljö, värmeisolering, och tillgänglighet. Det kan också gälla byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt som har brister i underhållet. Vad händer sen? När kommunen får in en anmälan startas ett tillsynsärende. Därefter försöker vi kontakta fastighetsägaren (och verksamhetsutövaren om det gäller en verksamhet). De får då ett tillfälle att bemöta den anmälan som kommit in. En tjänsteman från kommunen åker alltid ut på plats för att göra en första bedömning. Om det som anmälts inte bedöms vara ovårdat i lagens mening avskrivs ärendet redan här. Om det kan bedömas vara ovårdat förelägger kommunen fastighetsägaren att åtgärda det ovårdade. I mer komplicerade fall kan även en utredning krävas, som då beställs av kommunen, men betalas av ägaren. Om det ovårdade åtgärdas efter ett föreläggande avskrivs ärendet. Om det inte åtgärdas kan miljö- och byggnämnden åter igen förelägga om att det ska åtgärdas och denna gång med ett vite. Om det trots ett vite inte åtgärdas kan nämnden ansöka om handräckning hos Kronofogden att åtgärda det ovårdade. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22