Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Påverka som granne

I ärenden om bygglov och förhandsbesked kommer du som granne alltid få möjlighet att lämna dina synpunkter i ett så kallat grannehörande i följande fall inom detaljplanerat område: Om en ansökan innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Eller i följande fall när det gäller bygglovspliktiga åtgärder utanför detaljplanerat område: Ansökan om ny huvudbyggnad (både förhandsbesked och bygglov). Större tillbyggnader av befintlig byggnad. Ändrad användning av byggnad eller mark. Åtgärd som planeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vid risk för en betydande olägenhet på annat sätt. Det är alltid kommunen som kontaktar dig som granne i ett pågående bygglovs- eller förhandsbeskedsärende. Att skicka in sina synpunkter är viktigt om du vill få möjlighet att påverka en placering eller en utformning av ett hus eller ett markområde. Dina synpunkter kommer att vägas in i den totala bedömningen. Det innebär inte med automatik att man kan få igenom sina synpunkter, men de är ofta värdefull information till handläggaren och till nämnden inför ett beslut. Om du skickar in dina synpunkter är det viktigt att du är tydlig med på vilket sätt den sökta åtgärden innebär en betydande olägenhet för dig. Om du ska godkänna en åtgärd som inte är bygglovspliktig, exempelvis ett attefallshus som önskas placeras närmare din tomtgräns än 4,5 meter, se då till att du får se alla handlingar och att du skriver under alla handlingar. Om du som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. För alla som inte ska delges ett beslut om bygglov eller förhandsbesked räknas överklagandetiden från den dag som infaller en vecka efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om vilket beslut du överklagar och en text som förklarar hur du vill att beslutet ska ändras. Skicka överklagandet till Samhällsbyggnad Sydnärke. Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22