Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av kommunalskatt och avgifter för service/tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och för invånare i Lekebergs kommun 22:43 kronor per intjänad hundralapp.

Kommunens finansiella mål är ett bokslutsresultat om två procent av skatter och bidrag. Syftet med att kommunen skall uppnå ett positiv resultat är bland annat för att finansiera kommande investeringar samt att finansiera pensionsåtagande i och med att kommunsektorn inte har avsatt medel för detta, löpande under åren.

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 37,6 mnkr och det innebär ett budgetöverskott på 21,9 mkr i och med att det budgeterade resultatet var beräknat till 15,7 mnkr. Resultatet motsvarar 4 442 kronor per invånare.

Det positiva bokslutsresultatet har sin främsta förklaring i överskott gällande skatter och bidrag om 16,2 mnkr. Lekebergs kommun lämnar ett överskott gentemot budget gällande inkomstutjämningen och införandebidraget kopplat till den nya kostnadsutjämningsmodellen. Kommunen har också erhållit bidrag från staten kopplat främst till Coronapandemin motsvarande 15,4 mnkr. Lekebergs kommun har glädjande nog hittills klarat sig väldigt väl och därmed heller inte behövt göra några större omställningar som varit kostnadsdrivande.

Dessutom visar kommunens verksamheter ett överskott jämfört med budget om totalt 4,4 mnkr.

Bokslut

I den kommunala årsredovisningen sammanfattas verksamheternas utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut för Lekebergs kommun samt för koncernen Lekebergs kommun, där ingår det helägda Lekebergs Kommunala Holding AB.

Budget

Budgeten är ett ekonomiskt handlingsprogram (politiskt styrinstrument). Syftet med budgetering är att planera för vilka verksamheter som skall bedrivas. Vidare skall budgeten ge information om vilka verksamheter man bedriver och vilka verksamheter man planerar att bedriva i framtiden. Budgeten skall styra verksamheterna ur ekonomisk synvinkel med beaktande av gällande lagar och förordningar.

Årsbudgeten visar detaljerad resursfördelning och planåren visar förändringar över tiden. Att planera för framtida förändringar underlättar den ekonomiska planeringen och politiska beslut. Driftbudgeten visar förväntad kostnad och intäkt i den dagliga driften. Investeringsbudgeten visar vilka investeringar som är planerade i verksamheten.


Klicka för att förstora.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Diagrammet visar kommunens verksamheters nettokostnader fördelat på en "100-lapp".