Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Överklaga beslut

Vem får överklaga?

Kommunala beslut får överklagas av den som är medlem i kommunen. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut som får överklagas är:

  • beslut av kommunfullmäktige
  • beslut av kommunens nämnder om de inte är av rent förberedande art
  • beslut av tjänstemän som fattats enligt delegation från nämnden

Om det finns särskilda föreskrifter om överklagande gäller i stället dessa. Det gäller främst myndighetsbeslut mot enskilda t ex bygglovsärenden, försörjningsstöd etc. I dessa fall får den enskilde tillsammans med beslutet en besvärshänvisning med information om hur överklagandet går till.

Hur överklagas ett beslut?

Om du vill överklaga ett beslut som är fattat av Lekebergs kommun skriver du direkt till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Postadress: Box 568, 651 12 Karlstad

Överklagandet ska vara hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag protokollet anslås (finns att läsa på hemsidan). Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton så räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Se aktuella datum här: Anslagstavla för anslagna protokoll 

Skrivelsen med överklagan ska innehålla:

  • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Uppgift om vilket beslut som överklagas, beslutande nämnd samt dagen för beslutet.
  • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha
  • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.

Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hand ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.  

Hur behandlar domstolen ett överklagande?

Domstolen skall upphäva ett kommunalt beslut om

  • det inte har tillkommit i laga ordning,
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen prövar inte lämpligheten av ett kommunalt beslut. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Det är kommunen själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs.