Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol (förvaltningsrätten). Detta förfarande kallas för laglighetsprövning. Sådana överklaganden eller besvär får bara göras av en kommunmedlem. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Ett kommunalbesvär ska lämnas in skriftligt till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från det att det färdiga protokollet om beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut som får överklagas är:

  • beslut av kommunfullmäktige
  • beslut av kommunens nämnder om de inte är av rent förberedande art
  • beslut av tjänstemän som fattats enligt delegation från nämnden

Se aktuella datum här: Anslagstavla för anslagna protokoll 

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du som regel överklaga det genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det är endast den som beslutet angår som kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Ett sådant överklagande ska skickas eller lämnas in till kommunen. Det är nämligen kommunen som i dessa fall tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid.

Om beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Som regel har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag du tog del av beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.