Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Krisorganisation

Kommunen har alltid ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka, samhällsstörning eller katastrof. Kommunen ska kunna leda och organisera sina verksamheter även vid en krissituation och för det finns en krisorganisation.

Schema över Lekebergs kommuns krisorganisation.

Schema över Lekebergs kommuns krisorganisation.

Krisledningsgrupp

I Lekebergs kommun finns en krisledningsgrupp som består av chefer, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Om en kris inträffar bildas en stab utifrån denna grupp. Staben har till uppgift att leda det operativa arbetet i kommunen. Kommundirektören har staben till sin hjälp för att kunna fatta beslut. Staben samverkar med olika aktörer som till exempel polis, räddningstjänst, länsstyrelsen och andra myndigheter.

Beslut om att krisledningsstaben ska aktiveras kan tas av:

  • kommundirektören
  • kommundirektörens ersättare
  • utnämnda stabschefer
  • säkerhetskoordinator

Krisledningsnämnd

När krisen kräver snabbare prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen kan hantera kan krisledningsnämnden träda i kraft. Vid en extraordinär händelse är tid ofta en bristvara och det är på
grund av detta som möjligheten till att aktivera en krisledningsnämnd finns.

Krislednings­nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till krisens art och omfattning.

Beslut om att krisledningsnämnden ska träda i funktion kan tas av:

  • Krisledningsnämndens ordförande
  • Vice ordförande i krisledningsnämnden, när ordföranden har förhinder

Dokument och länkar

En extraordinär händelse inträffar sannolikt inte så ofta, men kommunen behöver dock vara förberedd för att kunna hantera både små och stora krissituationer. För när krisen inträffar, drabbar den alltid en kommun. Alla kommuner måste ha en krishanteringsplan och kriskommunikationsplan.