Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Antagna av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den 10 juni 1999 § 87
Reviderad av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun 21 oktober 2004 § 101
Reviderad av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun 27 mars 2008 § 26 Reviderad av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun 27 februari 2017 § 3

Lekebergs kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Lekebergs kommun skall upprätthållas och hur risken för olägenheter eller skador på människors hälsa och egendom skall minimeras.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Föreskrifterna gäller till del även på allmänna ytor, se särskilt § 15 och § 16 i dessa lokala ordningsföreskrifter. För områden som kommunen upplåter till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter, skall med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Till allmänt begagnande upplåtna idrotts- och sportplatser, campingplatser, lekplatser och badplatser, allmänna begravningsplatser och kyrkogårdar, motionsspår, torg, anlagd parkmark inom markerat område i bilaga 1 Kartskiss Fjugesta, bilaga 2 Kartskiss Hidinge-Lanna och bilaga 3 Kartskiss Mullhyttan.
Sannabadet, inklusive campingplatsen, som arrenderas och drivs av privat näringsidkare är inte att betrakta som offentlig plats i dessa ordningsföreskrifter, där gäller ordningsbestämmelser enligt näringsidkarens direktiv. 

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 17 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor

5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m m

6 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller/högsta tillåtna ljudnivå

7 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 – 06.00. Det maximala ljudnivåvärdet vid konserter och dylikt i kommunen är 115 dB och det ekvivalenta ljudnivåvärdet (medelljudnivån) är 100 dB. Det ekvivalenta ljudnivåvärdet gällande barn upp till och med 12 år är, 97 dB vid konserter och 97 dB vid discotek.

Containrar

8 §

Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens namn eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

9 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

10 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller på andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Tillstånd krävs inte heller för skolklasser för insamling av pengar till skolresor eller bidrag till hjälporganisationer m m.

Förtäring av alkohol

13 §

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten utskänkning.

Hundar

14 §

Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad eller för polis- och bevakningshund i tjänst.

15 §

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats och på allmänna ytor inom tätortsområde markerade i bilaga 1-3 för Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge-Lanna. Hund ska ha giltig märkning. Hundar får inte vistas på de i 3 § nämnda badplatserna.

16 §

Föroreningar efter hund skall plockas bort på offentlig plats och allmänna ytor inom tätortsområde markerade i bilaga 1-3 för Fjugesta, Mullhyttan och Hidinge-Lanna. Hundar får inte rastas så att obehag uppstår för fastighetsägare vars mark gränsar mot offentlig plats eller allmän yta. 

Sprängning och skjutning med eldvapen m m

17 §

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom områden med sammanhållen bebyggelse, inom område som till största delen kringgärdas av detaljplanelagt område och inom strandskyddsområde.

18 §


Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och liknande får inte användas på offentliga platser.

Ridning och löpning

19 §

Ridning eller framförande av fordon får inte ske i särskilt anlagda motionsspår. Anlagda skidspår får inte användas för annat ändamål än skidåkning. Hästar får inte vistas på de i 3 § nämnda badplatserna.

Avgift för att använda offentlig plats

20 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Adressnummerskylt

21 §

Varje fastighet som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och uppsätta skylt samt tillse att den placeras på ett sådant sätt och hållas i sådant skick, att den med lätthet kan läsas från gatan.

Camping

22 §

Camping får inte ske på offentlig plats eller på annan allmän plats inom markerade områden i bilaga 1-3 annat än på särskilt iordningställda campingplatser eller då kommunen gett särskilt tillstånd. Med camping i detta avseende menas all form av övernattning.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

23 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.