Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år har du tillfälle att påverka utvecklingen i kommunen. Men det finns också andra kanaler och forum där du kan föra fram dina åsikter om hur kommunen gör prioriteringar och hur skattepengarna används.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun har bestämt att det från och med den 1 januari 2004 ska finnas möjlighet för kommunens invånare att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Lekebergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget behöver inte skrivas på något särskilt sätt, huvudsaken är att förslaget framgår tydligt.

Medborgarförslaget får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller personalärenden. Det får inte heller vara rasistiskt, diskriminerande, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.
Om ett i huvudsak likadant förslag redan behandlats i kommunen de senaste två åren så tas förslaget inte upp till behandling.

Medborgarförslaget ska vara märkt med ordet "medborgarförslag", skriftligt och undertecknat av en eller flera kommuninvånare, med namn, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar kan inte underteckna medborgarförslag.

Medborgarförslaget lämnas eller sänds till:

Kommunfullmäktige
Lekebergs kommun
Kommunledningskontoret
716 81 Fjugesta

Du kan också lämna in ditt medborgarförslag via den nya e-tjänsten som du hittar under Mina Sidor.

Klicka här för att komma åt e-tjänsten

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar som i detta fall också är offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av inkomna medborgarförslag.

Vad händer sedan?

Medborgarförslag måste ha inkommit till kommunledningskontoret senast (3) tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträde för att det ska kunna anmälas på sammanträdet, i annat fall tas de upp vid nästkommande sammanträde. (Tidsfristen på tre veckor är till för att kommunfullmäktiges presidium ska hinna se inkomna medborgarförslag och förbereda dessa.)

Medborgarförslagen kommer att anmälas i kommunfullmäktige under en särskild punkt "Medborgarförslag". Den som lagt förslaget har då möjlighet att vara med och själv presentera sitt förslag och kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor om medborgarförslaget till förslagsställaren.

Medborgarförslaget ska behandlas i kommunfullmäktige senast inom ett år från det att förslaget väckts.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt skall redovisas på samma sätt som redovisning av ej färdigberedda motioner. (Vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde vår och höst.)

Motioner

Ett förslag som det ska fattas beslut om kan lämnas in av en politiker i Lekebergs kommun eller av en medborgare folkbokförd i kommunen.

När en politiker lämnar ett förslag kallas det motion.