Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Skolmat

Se vilken mat som serveras i skolan och hur du beställer specialkost eller anpassade måltider till ditt barn.

Matsedeln finns även som webbapplikation. För att använda webbappen går du in på adressen mpi.mashie.eu/app på din smartphone eller läsplatta och söker på skola eller kommun.

Frukost i skolan - anmäl via e-tjänst från 12 augusti

Från och med höstterminen 2024 kommer alla elever som vill att få frukost i skolan. Det är en varierad frukost som serveras, som till exempel gröt, smörgås och mejeri. För de barn som åker skolbuss till skolan, och inte har samma förutsättningar med tid, finns möjlighet att hämta frukost och ta med. I nuläget finns inga tider, utan vi informerar om det när vi gjort planeringen. Du som vårdnadshavare anmäler om ditt barn vill ha frukost i skolan via en e-tjänst som lanseras 12 augusti. Du kommer att hitta den på den här sidan. Frukost i skolan är en politisk satsning.

Specialkost och anpassade måltider

Har ditt barn behov av specialkost eller anpassade måltider ska du lämna in en ansökan om specialkost eller anpassad måltid. Inför varje nytt läsår eller vid förändringar i barnets behov vill vi att du skickar in blanketten för uppföljning av specialkost och anpassad kost så att vi kan säkerställa att alla barn får rätt kost. Uppföljning av specialkostintyg sker av ansvarig personal perioden juni-augusti varje år för att säkerställa att behovet kvarstår.

Med specialkost menas kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd, till exempel glutenintolerans, och andra allvarliga födoämnesöverkänsligheter/födoämnesallergier.

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta/delta i den ordinarie måltiden.

Anpassade måltider kan inte användas om barnet av någon anledning inte tycker om den ordinarie kost som serveras.

Måltid som anpassning bygger på två delar där första delen utgörs av anpassning av måltidsmiljön, är inte det en tillräcklig anpassning kan även menyn anpassas. Anpassningen av måltidsmiljö avgörs av ansvarig mentor/klasslärare, anpassning av meny avgörs av elevhälsoteamet (rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska). Anpassning av måltidsmiljön måste alltid göras innan anpassningen av menyn.

Steg 1 - Anpassad måltidsmiljö

Behov av måltid som anpassning uppkommer via vårdnadshavare eller skolpersonal till ansvarig lärare/mentor. Ansvarig lärare/mentor avgör vilken anpassning av måltidsmiljön som behövs för eleven. En anpassad måltidsmiljö kan exempelvis vara att eleven erbjuds:

  • Fast placering i skolrestaurangen
  • Stimuli begränsad måltidsmiljö (mindre lokal, möjlighet till avskärmning)
  • En vuxen vid sin sida under måltiden som har ett tydligt pedagogiskt uppdrag att stötta eleven.

Steg 2 - Stegvis anpassad meny

Om anpassad måltidsmiljö inte är tillräcklig för att eleven ska kunna tillgodogöra sig skolmåltiden ska ansvarig lärare/mentor lyfta frågan för bedömning till elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet tar en helhetsbild av eleven och avgör elevens behov av anpassning. Anpassningen, med tillhörande dokument (ex intyg), dokumenteras i Dokumenteras i elevakten som kategorin ”måltid som anpassning”. Anpassningen följs upp minst en gång per termin eller oftare vid behov. Målet med anpassningen är att eleven ska klara skolans mål samt i förlängningen äta så varierat som möjligt. Ansvarig för uppföljningen är mentor/klasslärare och görs i samråd med elevhälsoteamet.

Inför beslut av anpassad meny (steg 2) ska möte mellan elevhälsoteamet/ansvarig pedagog, vårdnadshavare och måltidsavdelningen (kock och enhetschef/måltidsutvecklare) ske. Detta för att skapa samsyn runt måltiden för eleven. Mötet sker med fördel via Teams. Rektorn är ansvarig för att kalla till möte.

Rätten till anpassad meny

Elever har rätt till anpassad meny vid:

  • Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt
  • Selektivt ätande i kombination med låg måluppfyllelse/starkt påverkad energinivå under skoldagen • Allvarlig somatisk sjukdom (exempelvis cancerbehandling)

Stegvis anpassad meny

  1. Oblandad mat, innebär köttet för sig, såsen för sig, grönsakerna för sig. Ansvarig för att meddela skolrestaurangen bestäms på mötet.
  2. Individanpassad meny utifrån skolrestaurangens utbud. Detta alternativ är endast för elever med stora svårigheter och erbjuds i extrema undantagsfall där det inte finns något annat rimligt alternativ. Menyn riskerar att bli väldigt ensidig och kan i förlängningen leda till näringsbrist och negativ påverkan på den växande kroppen. Tät uppföljning krävs.

När och för vad behövs det intyg?

Behovet av specialkost och anpassade måltider ska styrkas med ett intyg eller en journalkopia från sjukvården där behovet är dokumenterat. Vid önskemål om till exempel vegetarisk kost och fläskfri kost krävs inget underlag från sjukvården. För barn som tål kost innehållande laktos men önskar laktosfri mjölk att dricka krävs inget läkarintyg.

Beställ specialkost

Behöver ditt barn specialkost så kontaktar du skolsköterskan som skriver ett specialkostintyg. Om behovet av specialkost förändras under läsåret så meddelar du skolsköterskan.

Är barnet sjukt eller ledigt ska du meddela produktionsköket.

Beställ anpassade måltider

Har ditt barn behov av anpassade måltider så kontaktar du måltidschefen som du når genom att ringa Kontaktcenter, 0585-487 00.

Vid önskemål om vegetarisk eller fläskfri kost kontaktas respektive kök.