Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Inackordering, reseersättning

Elev som går i kommunal gymnasieskola har enligt 15 kapitlet, 32 § Skollagen, rätt till inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år. Inackorderingsbidraget ska bidra till kostnader för inackordering och hemresor.

Krav

- Eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun.

- Elevens totala restid tur och retur till och från folkbokföringsadressen är mer än 3 timmar per dag.

- Inackorderingen undanröjer problemet med lång restid mellan folkbokföringsadressen och studieorten.

Folkbokföringskommun

Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina föräldrar medan han/hon går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått myndig ålder. Därför är det viktigt att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun under hela sin gymnasieutbildning. Om folkbokföring sker på skolorten går eleven miste om inackorderingsbidraget.

Restid och ramtid

För att beviljas inackorderingsbidrag måste den totala restiden till och från skolan överstiga 3 timmar per dag. Restiden innefattar gångtid till och från närmaste busshållplats, restid med buss, gångtid till och från skolan samt väntetid före och efter skolan. Gångtiden beräknas 15 min/km (året runt).

Det är skolans ramstarttid och ramsluttid som gäller – inte elevens individuella skoldag/schema.

Ansökan

Ansökan för ett helt läsår ska vara inlämnad senast den 31 december. Gäller ansökan enbart för en termin är sista ansökningsdag den 31 december för höstterminen och för vårterminen den 31 maj.
Tillsammans med ansökan ska följande handlingar bifogas:

- kopia på hyreskontrakt

- kopia på kvitto av första hyresinbetalningen (detta ska göras för varje termin, både vår och höst,    oavsett när du ansökte om bidraget)

- schema

Bidraget beviljas inte, och ingen utbetalning sker, förrän alla handlingar kommit in.

Ansökningsblankett skrivs ut från kommunens hemsida (under ansökningshandlingar) eller hämtas i receptionen i kommunhuset.  Ansökan sänds till barn- och utbildningsnämnden, Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta eller lämnas in till kommunens reception.

Inneboende

Är du inneboende hos någon ska det skrivas ett avtal mellan dig och lägenhetsinnehavaren där det tydligt framgår att du bor på den adressen och att du betalar hyra.

Ansökningshandlingar

Regler för inackorderingsbidrag Pdf, 783.9 kB.
Ansökningsblankett för inackorderingsbidrag Pdf, 181.3 kB.

Utbetalning av inackorderingsbidrag

Under höstterminen görs 4 utbetalningar och under vårterminen görs 5 utbetalningar. Inackorderingsbidraget betalas ut den 27:e varje månad (september till och med maj) till angiven bank och kontonummer.

Beroende på avstånd mellan hem och skola beviljas inackorderingsbidrag med följande belopp (beloppen är prisbasbeloppsbaserade och justeras årligen):                          

Avstånd i km                           Kronor/mån

0 – 149                                          1 910

150 – 349                                     2 300

350 och däröver                          2 780


Reducering av inackorderingsbidraget

För elever som studerar på gymnasieskola i Örebro län och får ett gymnasiekort som skolan tillhandahåller, reduceras inackorderingsbidraget med 1/150 av basbeloppet (382 kronor/månad för år 2024). Reduceringen görs endast om du kan använda busskortet för både hemresa till folkbokföringsadressen och resa till inackorderingsorten/skolan.

Studieavbrott, utflytt eller ändrade förhållanden

Om elev avbryter studierna eller ändrar folkbokföringsort under läsåret måste detta genast anmälas till Lekebergs kommun. Om förutsättningarna ändras på något annat sätt för inackorderingsbidrag är eleven även skyldig att omedelbart anmäla detta. Återbetalningsskyldighet föreligger om bidraget har utkvitterats på felaktiga grunder.

Förhållanden som ej medger inackorderingsbidrag

Vid följande situationer beviljas inte inackorderingsbidrag:

- Om elev genom sociala myndigheters försorg inte längre bor i föräldrahemmet på grund av sociala missförhållanden.

- Om elev har lärlingslön eller praktiklön är möjligheter att få inackorderingsbidrag begränsade.

- Om elev har bostadsbidrag utgår inte inackorderingsbidrag.

- Om elev erhåller extra resebidrag från kommunen.


Elev vid fristående gymnasieskola

Elever vid friskolor ska i stället söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.