Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Rätt till skolskjuts

Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

En grundförutsättning för att få skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun och går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Fri skolskjuts beviljas till den kommunala skola som eleven blivit placerad i av kommunen. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter skoltid beviljas inte skolskjuts.

Mer information hittar du i skolskjutsreglerna Pdf, 355.8 kB.

Elever som bor tillräckligt långt från skolan är berättigade till skolskjuts

Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla.

De avståndsregler som gäller i Lekebergs kommun är:

  • Åk F-3: 2 km
  • Åk 4-6: 3 km
  • Åk 7-9: 4 km

Om eleven är berättigad till skolskjuts ska avståndet till närmaste busshållplats uppgå till högst:

  • Åk F-3: 2 km
  • Åk 4-6: 2 km
  • Åk 7-9: 3 km

Trafikförhållanden och vårdnadshavaransvaret

Elever som inte uppfyller avståndskraven kan ha rätt till skolskjuts av andra skäl. Andra skäl kan exempelvis vara dåliga trafikförhållanden eller någon form av funktionsnedsättning.

Skolskjuts kan beviljas om vägen till skolan eller närmaste busshållplats anses vara farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt avseende trafikintensitet, vägens utformning och siktförhållanden. Här ingår också vårdnadshavaransvaret som en del av bedömningen. Vårdnadshavaren ansvarar för att se till att eleven kommer till och från busshållplatsen samt ansvarar för eleven tills bussen hämtar upp. Vårdnadshavaren har också ansvar för att eleven följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts.

Kommunens skolskjutshandläggare fattar samtliga beslut med stöd från extern expertis inom trafiksäkerhetsområdet.

Ansök om skolskjuts