Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Elevhälsa

Elevhälsan skall följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa och verka för hälsofrämjande levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Detta finns reglerat i Skollagen 14 Kapitlet. Av skollagen framgår att skolhälsovården skall arbeta såväl med hälsofrämjande som sjukvårdsförebyggande aktiviteter men också att det skall finnas möjlighet till behandlande insatser.

Det unika för skolhälsovården är att vi möter alla elever flera gånger under deras skoltid. Det ger också unika möjligheter att förstå, påvisa och påverka faktorer av betydelse för barns och ungdomars hälsa. Skolhälsovården verkar traditionellt främst utifrån ett individperspektiv.

Hälsoundersökningar och vaccinationer

Enligt skollagen skall eleverna i grundskolan erbjudas att genomgå minst fyra allmänna hälsokontroller jämnt fördelade under skoltiden och däremellan skall eleverna erbjudas andra begränsade hälsokontroller. Därutöver finns inga aktuella anvisningar för hälsokontrollernas form och innehåll. Till vaccinationsverksamheten finns av Socialstyrelsen fastställt generellt vaccinationsprogram.

Vid hälsoundersökningarna är helhetssynen på hälsan viktig. Hälsokontrollerna utgör ett viktigt kontakttillfälle mellan elev och förälder å ena sidan och skolhälsovården å andra sidan. Syftet är att stärka elevens medvetenhet om sin hälsa och den egna förmågan till en god hälsoutveckling. Syftet är också att tidigt finna avvikelser angående hälsa och utveckling.