Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Köldmedier

Ozonnedbrytande köldmedia kan finnas i värmepumpar, luftkonditionering, kylar, frysar med mera. Den operatör som har en anläggning som innehåller köldmedia som motsvarar mer än 14 ton koldioxidekvivalenter är skyldig att årsrapportera till miljöavdelningen, senast 31 mars varje år. Om du är osäker vilka skyldigheter du har som operatör är du välkommen att kontakta miljöavdelningen. Syftet med lagstiftningen, om köldmediaanläggningar, är att förhindra utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Regler och rapportering Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen som fungerar som kraftfulla växthusgaser. Som ansvaring för en köldmediaanläggning, som operatör av aggregat ska du: Se till så att dina aggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad entreprenör hos ett kylserviceföretag, av certifierade kyltekniker. Rapportera till kommunen (miljöavdelningen) om ditt köldmedieinnehav och se till att rapporten kommer in i tid (mellan 1 januari och 31 mars året efter det år rapporten gäller). Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former av en certifierad kyltekniker. Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till miljöavdelningen. Om bara enskilda aggregat i en anläggning skrotas redovisas det i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum. Informera miljöenheten minst sex veckor i förväg om du planerar att installera nya aggregat där innehållet av köldmedier är 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer. Om du låter installera ett aggregat som inte är hermetiskt slutet ska en installationskontroll utföras av en certifierad kyltekniker i samband med installationen. Informera miljöavdelningen skriftligt ifall anläggningen får en ny ägare. Hur ofta läcksökning ska göras beror på aggregatens potentiella klimatpåverkan. Numera bygger reglerna för vad som ska göras på mängden koldioxidekvivalenter. Kontroll av att aggregatet inte läcker ska göras för alla stationära aggregat och enhetsaggregat med köldmedier som motsvarar mer än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). För de flesta aggregat får det gå högst ett år (365 dagar) mellan två periodiska kontroller. För aggregat från 50 ton CO2e får det gå högst 180 dagar och för aggregat från 500 ton CO2e högst 90 dagar mellan två på varandra följande kontroller. Om din anläggning innehåller aggregat vars totala köldmediemängd tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport lämnas in till miljöenheten under perioden 1 januari till senast den 31 mars året efter det år som rapporten avser. Bara kontrollpliktiga aggregat (över 5 ton CO2e) ingår i beräkningen av den totala köldmediemängden. Du ska informera miljöenheten skriftligt minst sex veckor innan installationen utförs om du låter installera ett aggregat vars innehåll av köldmedier motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Det kallas att skicka en underrättelse. Det är viktigt är att att du alltid anlitar behöriga kylservicetekniker. Det gäller vid service av aggregat, vid den lagstadgade läckagekontrollen och vid andra ingrepp i köldmediesystemet på din anläggning. Om du behöver ett installationsintyg ska det också tas fram av en certifierad tekniker. För dig är det en trygghet att de här företagen är väl insatta i krav och rutiner, till exempel för vad köldmedierapporten ska innehålla, men det är alltid du som operatör som är ansvarig för att lagarna följs. Årsrapport Den årliga rapporten till miljöavdelningen ska innehålla följande uppgifter: operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer, fastighetsbeteckning, anläggningens adress (både anläggningens fysiska plats och utdelningsadress, om de är olika), kontaktuppgifter, med fakturaadress, namn och certifikatnummer på teknisk personal, datum för läckagekontroll av aggregat, anlitad certifierad kylentreprenör, mängd och typ av köldmedier som är installerat, mängd köldmedier som fyllts på vid service och underhåll, omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning. Årsrapporten ska undertecknas av en representant för den som ansvarar för aggregaten. Som ägare av aggregat med köldmedia är det du som har ansvaret för att följa reglerna på området. Att inte utföra de kontroller som krävs eller att inte rapportera före den 31 mars medför att man får betala en miljösanktionsavgift samt en extra tillsynsavgift.För miljöenhetens granskning av årsrapporter får du betala en fastställd handläggningsavgift enligt kommunens fastställda taxa. E-tjänster och blanketter för köldmedia Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22