Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Bygglov

När krävs bygglov? I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt, ändra dess användning, ändra fasaden eller göra en en tillbyggnad. Även om du inte ändrar användningen kan behöva göra en anmälan om du gör installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal, anordning för ventilation i byggnader. Det gäller också om du gör en väsentlig ändring av byggnadens planlösning eller ändring som påverkar byggnadens konstruktion eller brandskyddet. På sidan Bygga nytt, ändra eller riva kan du hitta information om marklov, rivning, solceller med mera. På sidan Bygglovsguide finns mer att läsa om olika typer av byggnadsprojekt (exempelvis flerbostadshus). Information om skyltar och ljusanordningar finns på sidan Skyltning. Länkar hittar du längst ner på sidan. Ändrad användning Om du ändrar användningen väsentligt så behöver du söka bygglov. Här är exempel på när bygglov krävs (gäller även i andra riktningen): Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang Från industrilokal till detaljhandel Från bostad till hotell eller kontor Från kontor till butik, hotell eller verkstad Från lager till stormarknad Från garage som bostadskomplement till lagerlokal för verksamhet Från kontor till läkarmottagning (typ vårdcentral) Från lokal för verksamhet till soprum Från restaurang till kontor Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement Från samlingslokal (exempelvis bio (graf) till kontor eller butik Från sporthall till försäljningslokal/butik Från kontor till vandrarhem Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov: Från del av bostad till kontor för den som bor i bostaden Från kök till duschrum Från restaurang till café Observera att även om du inte behöver bygglov för ändringen så kan det du vill göra vara anmälningspliktigt. Tidsbegränsat lov Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och skyltar på mark som är avsett för något annat, till exempel parker eller gator. För sådana tidsbegränsade projekt kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda. Det gäller om åtgärden eller byggprojektet är planerat under en begränsad tid. Åtgärden måste vara tillfällig till sin karaktär. Du kan få förlängd tid med högst fem år i taget. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år. För att få ett sådant bygglov ska du, förutom det som behövs vid vanligt bygglov, också lämna in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen ska beskriva varför åtgärden eller bygget behövs under en begränsad tid och hur den ska avvecklas. Uteservering För vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver du bygglov, till exempel för att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Även om du inte behöver ansöka om bygglov finns det speciella regler för hur en uteservering ska se ut. Du ska också ansöka om tillstånd för att få öppna uteservering hos polisen. Särskilda tips och råd Här har vi samlat en del information speciellt för dig företagare, oavsett vilken bransch du är verksam inom. Det handlar om parkeringsplatser, tillgänglighet för funktionshindrade, byggnadens lämplighet för ändamålet och om tidsbegränsade bygglov. Parkeringsplatser Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för personer med rörelsehinder. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras. Tillgänglighet I bygglovsansökan kontrolleras om entrén utanför byggnaden, byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Inför startbesked kan tillgängligheten behöva studeras ännu mer i detalj för diskussion under det tekniska samrådet. Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara tillgänglighetsanpassade. Byggnadens lämplighet för ändamålet Det ingår i handläggningen att bedöma om byggnaden är lämplig för ändamålet. Syftet är att undvika olyckor, att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna kulturhistoriskt intressanta byggnader. Söka bygglov Ritningar och andra handlingar Till din ansökan eller anmälan behöver du skicka in underlag för att vi ska kunna handlägga ärendet. Under bygglovsguide finns exempel på vilka typer av handlingar du behöver skicka in för olika projekt (exempelvis flerbostadshus och skyltar). Tänk på att dina ritningar ska vara fackmässigt utförda. Ofta är det bäst att anlita en arkitekt för att ta fram ritningar. Länk till Bygglovsguide finns längst ner på sidan. Kontrollansvarig I många fall behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som ska anges i bygglovsansökan. Du kan hitta certifierade kontrollansvariga på RISE:s eller KIWA:s hemsidor. Du hittar länkar längst ner på sidan. Ansökan När du söker bygglov som företag använder du enklast kommunens e-tjänst. När du ansöker måste du använda ditt eget BankID. När du signerar med ditt BankID säkerställer du din identitet och bekräftar att du lämnar in en ansökan åt företaget. Att signera med BankID är samma sak som att skriva under en blankett med penna. Dessutom kan vi säkerställa att det inte är en robot som gjort ansökan. För att komplettera, ändra eller följa ett ärende loggar du också in med BankID innan du anger företagets kundnummer och organisationsnummer. Det visar vem som gjort vad i ärendet och är viktigt för säkerheten så att rätt person har tillgång till rätt ärende. Du påbörjar ansökan och i slutskedet väljer du att det är företaget som söker bygglovet. Du registreras som kontaktperson i ärendet och får ett meddelande från oss med företagets kundnummer. Om du istället väljer att söka bygglov med en blankett så behöver du, utöver företagets uppgifter, även ange ditt eget personnummer i ansökan om du vill kunna ta del av information om ansökan i e-tjänsten. Avgifter Kommunen tar ut en avgift för sin handläggning av din ansökan/anmälan. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. I kommunens e-tjänst hittar du den gällande taxan. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Vad händer när du ansöker? När du söker bygglov eller gör en anmälan så startar vi ett ärende. Processen för ditt ärende ser lite olika ut beroende på vad det gäller. Här nedan kan du se hur processen ser ut för ansökan om lov (bygglov, rivningslov eller marklov). För enklare bygglovsärenden krävs inte alltid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd. Grannar behöver bara tillfrågas för vissa ansökningar när det saknas detaljplan eller när ansökan innebär ett avsteg från detaljplanens bestämmelser. Lovhandläggning steg för steg Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att ansökan är komplett och inom fyra veckor ska startbesked ges i ett anmälanärende. Startbesked och slutbesked Innan du kan få startbesked i ett bygglovsärende behöver du skicka in tekniska handlingar, som till exempel konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentation, ljudutredning och kontrollplaner. Vilka handlingar du ska skicka in framgår av bygglovsbeslutet. När det gäller lov- och anmälanärenden är det viktigt att tänka på att du aldrig får börja att bygga, riva eller gräva innan du ha fått ett startbesked. Innan du tar en ny- eller tillbyggnad i bruk eller påbörjar din lovpliktiga nya verksamhet måste du ha ett slutbesked. Sanktionsavgifter Om man påbörjar ett bygge innan man har ett startbesked eller tar en bygglovspliktig byggnad i bruk eller påbörjar en bygglovpliktig verksamhet innan man har fått slutbesked ska kommunen ta ut en byggsanktionsavgift. En sådan avgift kan vara mycket hög så det är därför viktigt att ha start- och slutbesked klart innan. Kontakt Maria Gren Plan- och byggchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22