Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Lediga jobb i kommunen

Vad roligt att du är intresserad av att arbeta i Lekebergs kommun! Vi är en expansiv kommun som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. 

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet, påverkansmöjligheter och en god arbetsmiljö. Som medarbetare i Lekebergs kommun kan du också få ta del av en rad olika förmåner.

Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturliga miljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar.

Vill du vara med på resan?

 • Vill du ha ett av Sveriges viktigaste jobb? Vi söker en rektor!

  2020-04-06
  Som rektor i Lekebergs kommun ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som består av förskolans och skolans rektorer, chefen för kultur- och fritidsavdelningen, förvaltningens verksamhetsutvecklare och förvaltningschefen.
  Arbetet i ledningsgruppen ska bidra till att utveckla verksamheter av mycket god kvalitet, för våra barn, elever och medborgare. Vid sidan av förvaltningens ledningsgrupp ingår du också i ett team med övriga skolrektorer. Teamet ansvarar för samordning av skolans verksamhetsspecifika frågor. Teamets arbete präglas av samarbete och kollegialt lärande.
  I din roll som rektor ansvarar du för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. I det pedagogiska ledarskapet ingår att leda och utveckla verksamheten mot de nationella målen och att ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en biståndshandläggare med kunskap om ekonomiskt bistånd

  2020-04-02
  Vi söker nu en biståndshandläggare med kunskap i ekonomiskt bistånd.
  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Som biståndshandläggare arbetar du utifrån ett rehabiliterande synsätt. Du har en helhetssyn och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Biståndshandläggarna arbetar nära kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och utförare och arbetet innebär också en nära dialog med de personer som söker insatser samt deras anhöriga.
  Ditt huvudsakliga uppdrag som handläggare är att:
  • informera, utreda, besluta om och följa upp insatser enligt SoL och LSS
  • hantera överklagningsprocesser och ha kontakter med andra myndigheter
  • arbetet ingår också att ge råd och stöd till individer

  I arbetet med ekonomiskt bistånd arbetar du med att:
  • fatta beslut om adekvata insatser utifrån utredning samt följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen
  • handlägga ärenden gällande missbruk, våld i nära relationer, boende samt andra ärenden som kan förekomma gällande vuxna
  I dagliga det arbetet ingår ett nära samarbete med andra professioner och instanser som polis, arbetsförmedling, vård med mera.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som vill arbeta som elevresurs

  2020-04-01
  Vi söker nu dig som vill arbeta som resurs till en elev med behov av stöd.
  Du kommer att ingå i skolans arbetslag men ha ett speciellt ansvar och uppdrag.
  Du kommer att stötta en enskild elev under skoldagen i det sociala samspelet på lektionstid men även att stötta i den personliga utvecklingen i ett nära samarbete med lärarna och hemmet. Du kommer att utgöra en tydlig länk mellan ansvariga pedagoger och eleven och ansvara för den vardagliga kontakten mellan skola och vårdnadshavare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en skolsköterska till vårt elevhälsoteam

  2020-03-30
  Lekeberg kommuns elevhälsa har som mål att vara ett nära stöd i verksamheterna för att alla våra elever ska nå goda skolresultat. Vi arbetar aktivt med att utveckla organisationen och våra samverkansformer så att elevhälsan ska finnas som en naturlig del i skolverksamheten och ges förutsättning till ett tvärprofessionellt samarbete i nära samverkan med pedagoger och skolans dagliga verksamhet.

  Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande genom att vi använda oss av EHM (elevhälsomötet) och dess struktur i alla våra verksamheter.
  Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat i skolan därför har vi bl.a. arbetat fram en gemensam Likabehandlingsplan och alla våra elever genomför digitala trygghetsenkäter.

  Som skolsköterska kommer du att arbeta med elever i årskurserna F-9 och ha ansvar för ca 400 elever. I arbetet kommer du tillsammans med vår andra skolsköterska att ansvara för planering och organisation av ert arbete enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats.
  Du finns givetvis i nära dialog med teamets övriga medarbetare och vårt gemensamma arbete präglas av entusiasm, ansvarstagande, utvecklingsbenägenhet och en trygg samvaro.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du vår nya teamledare på kommunens serviceenhet?

  2020-03-30
  Är du vår nästa teamledare som vill vara del av utvecklingen i en engagerad och positiv verksamhet?
  Serviceenheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens allmänna ytor och anläggningar samt vaktmästeriverksamhet. Inom enhetens ansvar ligger även fordonsförvaltning, bostadsanpassning samt skogs- och naturvård.

  Som teamledare kommer du att bistå enhetschefen, planera, leda och fördela arbetet gentemot våra servicearbetare. Du kommer att ansvara för olika projekt, vilket bland annat innefattar kvalitetssäkring, upprättande av rutiner, kundkontakt samt planering av personal och maskiner. Utöver din roll som teamledare kommer du också hjälpa till med den ordinarie driften och skötseln av kommunens yttre miljö. Arbetsuppgifterna är bland annat skötsel av grönytor, underhållsarbete, reparationer och vinterunderhåll.

  I din roll ingår också:
  • Maskinvård
  • Bilvård


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker säsongsarbetare inför badsäsongen

  2020-03-30
  Du kommer främst att ansvara för underhåll och skötsel av kommunens badplatser men i din roll ingår också:
  • tillsyn av yttre miljö
  • renhållning av yttre miljö
  • trädgårdsskötsel
  • bilvård


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Servicearbetare/vaktmästare till Lekebergs kommun

  2020-03-30
  Vi söker nu två servicearbetare/vaktmästare till vår serviceenhet.

  Du kommer främst att ansvara för underhåll och reparationer i våra verksamheter och lokaler men i din roll ingår också:
  • tillsyn av yttre miljö
  • renhållning av yttre miljö
  • trädgårdsskötsel
  • maskinvård
  • snöröjning/halkbekämpning. Vinterberedskap kan komma att ingå i tjänsten
  • bilvård


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet? Vi behöver dig omgående!

  2020-03-30
  Du behövs hos oss!
  Just nu har vi stort behov av extrapersonal till våra verksamheter!

  Under den situation som har uppstått på grund av pandemin som pågår behöver Lekebergs kommun snabbt få in nya vikarier för att vi ska klara vårt viktiga uppdrag.
  Du kan rycka in som vikarie och är välkommen att lämna din intresseanmälan.

  Vikariebehovet finns i alla verksamheter i kommunen.
  Du lägger in ditt cv och beskriver vilka yrkesområden du kan jobba inom, när du kan börja med mera, via ansökningslänken.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker nu flera lärare för undervisning i åk F-6

  2020-03-19
  Vi söker nu flera lärare F-6 inom basämnena och slöjd, idrott samt musik.

  Som lärare inom ditt ämne ansvarar du för:
  • planering, genomförande och utvärdering av undervisningen
  • du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument
  • du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning

  Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. Vi arbetar med bedömning för lärande.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier till vård & omsorg - med möjlighet till bonus

  2020-02-05
  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen!
  Kan du dessutom arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti utifrån verksamhetens behov så får du 4000 kr utöver avtalsenlig lön.

  Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att ge personlig omvårdnad och service till brukarna utifrån deras individuella behov samt efter delegering av sjuksköterska utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser.
  Du kommer även att dokumentera i Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se