Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Naturreservat/Nationalpark

Lekebergs kommun har naturområden med varierande naturtyper värda att skydda, naturreservat som nationalpark. Utförligare information om dessa finns under länsstyrelsens hemsida.

Sök bland alla Länsstyrelsens naturreservat, nationalparker, kulturreservat och andra värdefulla kulturmiljöer via sidan Besöksmål.

Bergaskogens naturreservat är avstängd på grund av skötsel- och underhållsåtgärder i Bergaskogen.

Strax norr om Fjugesta ligger grönområdet Bergaskogen som är ett av de två kommunala naturreservaten som finns i Lekeberg (det andra är Gökhults groddammar). Syftet med reservatet är att trygga tillgången till tätortsnära natur samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Variationen är viktig med både öppna och mer slutna miljöer, både ur social och biologisk synvinkel.

Bergaskogen kan delas in i två områden, dels den äldre skogen med några ungskogar insprängda, dels områdets östra del som är en tidigare trädbärande äng där det idag växer lövträd, hallon och hundäxing. Det är en ganska tät lövskogslund med ek och hassel som dominerande trädslag. Ekarna är cirka 80 år gamla men några enstaka är betydligt äldre. Viss lund- och slåttervegetation finns spritt över området, Här växer bland annat lundgröe, ormbär, hässlebrodd, nästrot, grönvit nattviol, svart trolldruva, svinrot, pillerstarr, johannesört och ängsviol.

Barrskogsområdets västra del domineras av gran och tall med ett visst inslag av lövträd. Här finns goda möjligheter till bär- och svampplockning. Området genomkorsas av flera stigar där du lätt kan ta dig fram.

I Bergaskogen finns också några mindre dammar. Dammarna är leklokal för både grodor och salamandrar. Samtidigt utgör dammarna en fin miljö för många andra arter.

På våren blommar både vit- och blåsippor och liljekonvalj. En stengärdesgård löper utmed en del av södra kanten av reservatet.

Det finns även ett elljusspår i reservatet liksom en grillplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på levande eller döda träd.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på angivna platser.
 • Tälta eller uppställa husvagn.
 • Att utan särskilt tillstånd framföra motordrivet fordon.
 • Ridning och cykelåkning får inte ske på anlagda stigar.
 • Spränga, schakta, gräva utan särskilt tillstånd
 • Anlägga nya vägar eller stigar annat än de som anges i beslutskarta.
 • Införa för trakten främmande växt- eller djurart
 • Anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
 • Använda kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2006

Areal: 22,3 hektar

Markägare, reservatsbildare och förvaltare: Lekebergs kommun

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen.

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen.

Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har man en magnifik utsikt över Närkeslätten.

Garphyttan avsattes som nationalpark redan 1909. Parken utgjorde tidigare huvuddelen av Östra gården Svenshyttan, ett gammalt bergmanshemman där laga skifte inte genomfördes helt. Nationalparkens syfte var vid bildandet att bevara ett vackert gammalt odlingslandskap med åkrar och ängar, avbrutna av backar och odlingsrösen.

Mer information om nationalparken finns här.

Vägbeskrivning

Nationalparken ligger 5 km sydväst om Garphyttans samhälle. Vägvisning finns från Lekhyttan, Lanna och Garphyttan. Vandringsleden Bergslagsleden, etappen mellan Suttarboda och Leken, passerar genom norra delen av parken. I parken finns även ett markerat stigsystem för besökare.

Nordväst om Fjugesta ligger Gökhults groddammar som är ett av de två kommunala naturreservaten som finns i Lekeberg (det andra är Bergaskogen). Reservatet består av ett skogsområde samt 3 dammar. Reservatets nordliga och västliga delar domineras av lövsumpskog medan den sydöstra delen domineras av blandskog. I områdets västra del finns även en större damm och i dess närhet två mindre dammar, som alla används flitigt av groddjuren i området.

Målet med naturreservatet Gökhults groddamm är att bevara och främja området med värdefulla miljöer som gynnar grodor, paddor och salamandrar. Målet ska även vara att främja det tätortsnära friluftslivet samt att sprida kunskap om groddjurens livsmiljöer.

Dammarna har tillkommit vid tidigare brytning av lera i området. På delar av området har man även brutit bränntorv. Området har även under överskådlig tid varit lekplats för paddor, grodor och salamandrar. Under 1997 byggdes en tunnel anpassad för groddjur under länsväg 204 för att på detta sätt gynna groddjursbestånden i området.

De groddjur som förekommer vid dammarna är den vanliga grodan Rana temporaria, vanliga paddan Bufo bufo, mindre vattensalamandern Triturus vulgaris och större vattensalamandern Triturus cristatus. Den större vattensalamandern har hög skyddsstatus i hela sitt europeiska utbredningsområde och anses generellt vara på tillbakagång – i vissa områden kraftigt. Med den fridlysning som fås genom 1§ artskyddsförordningen är såväl vuxna som ägg, larver och unga djur fredade, liksom deras fortplantnings- och viloplatser. Detta starka skydd innebär att artens fortplantningsvatten och landmiljöer tillsammans med förbindande spridningsvägar ska vara fredade från exploatering. Större vattensalamandern är Lekebergs kommuns officiella ansvarsart och har en av sina starkaste förekomster i landet i området kring Latorpsplatån, dit Gökhults dammar kan räknas.

I området är insektslivet rikt vilket gynnar fladdermöss och insektsätande fågelarter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Göra åverkan på markytan.
 • Störa djurlivet.
 • Göra upp eld.
 • Tälta.
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller cd-spelare.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch. skylt, inskrift eller där jämförlig anordning.
 • Utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
 • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar.
 • Utan samråd med bygg- och miljönämnden utföra undersökning och forskning.
 • Utan förvaltarens tillstånd fånga eller bedriva insamling insekter eller andra evertebrater.
 • Utan förvaltarens tillstånd plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2004

Areal: 1,5 hektar

Markägare, reservatsbildare och förvaltare: Lekebergs kommun

Hitta hit från Centrum

Följ Vallgatan norrut upp på industriområdet, förbi Tekniska kontoret. Dammarna ligger svårtillgängliga västerut i skogen.

Områdets högsta naturvärden finns i den rika förekomsten av ädellövträd och framför allt i de gamla och grova träden av arterna ek, ask och alm. Grova och gamla ädellövträd utgör ofta viktiga habitat för en rik kryptogamflora och är även viktiga habitat för en rik fauna bland annat insekter och fåglar. I området finns också gamla och grova björkar och aspar vilka också är viktiga substrat för kryptogamer och habitat för många organismer. På vissa av dessa träd finns en rik förekomst av tickor vilket antyder att de har ett högt naturvärde och utgör viktiga habitat för många organismer. I området finns det även måttligt med död ved i olika storlekar vilka kan utgöra viktiga strukturer för många olika arter. Flera hotade kärlväxter och svampar och flera signalarter på skogliga höga naturvärden har hittats i området till exempel alm, ask, blåsippa, ormbär, vätteros, hässleklocka, svart trolldruva, hasselticka och blekticka.
I skogen finns också enstaka stenblock och stenrösen vilka kan utgöra viktiga substrat för många kryptogamer, framför allt mossor som ofta trivs i fuktiga och skuggiga miljöer.
Området ligger i direkt anslutning till Hidinge skola och används mycket av skolan både i undervisningssyfte och för lek.