Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Vinterväg.

Renhållning och snöröjning

Kommunen har inte egna resurser för renhållning och snöröjning av gatumark. Under perioden 2016-2019 är Närkefrakt ekonomisk förening upphandlad som ansvarig entreprenör för skötsel och underhåll. Samma entreprenör har haft ansvaret även för perioden innan.

Snöröjning börjar vid ett snödjup om 5 cm på gång- och cykelbanor samt vid 7-10 cm djup på gator och vägar. Beroende på snöffallets längd och intensitet kan avsteg förekomma. Detsamma gäller vid skiftande väderlek mellan tö och kyla. Målsättningen är dock alltid att framkomlighet och säkerhet ska tillgodoses för såväl oskyddade trafikanter som motorfordonstrafik.

Halkbekämpning ska ske snarast efter snöröjning och i övrigt vid behov, t ex på grund av väderomslag.

Längs Vallgatan mellan Bergsgatan och Letstigen samt på Sveagatan ingår trottoarerna i entreprenörens skötselansvar.

För de gator och vägar där Trafikverket är väghållare har Trafikverket även ansvar för snöröjning och renhållning (I Fjugesta: Letstigen, Kyrkvägen, Byvägen, del av Bergsgatan, Storgatan).