Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Utredning om naturligt förekommande arsenik i Lekebergs kommun – risk för värden över gränsvärdet

Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i marken. På grund av berggrundens sammansättning kan det finnas förhöjda halter av arsenik i marken i Lekebergs kommun. Det är något som vi har gemensamt med andra delar i Sverige som har samma berggrund.

  • Lekebergs kommun har låtit göra en utredning som visar i vilka områden det finns risk för höga arsenikvärden.

  • De områden som har en risk för att värdena överstiger gränsvärdet är de delar av kommunen som har en berggrund som består av alunskiffer och där jordlagret över berggrunden är mindre än sex meter. Det har både Fjugesta och Lanna.

  • Om du bor i området och har egen brunn rekommenderas provtagning av vattnet. Rekommendationen gäller inte dig som redan har gjort en provtagning som visar arsenikhalten i vattnet.

Karta: risk för förekomst av arsenik

Kartbild över Lekebergs kommun med markeringar.

Ladda hem kartan som pdf. Pdf, 3.8 MB.

Arseniken finns naturligt i marken

Arseniken som finns i marken är naturlig och beror på berggrundens sammansättning. Under året har WSP på uppdrag av Lekebergs kommun undersökt var i kommunen det kan finnas förhöjda halter av arsenik. Utredningen bygger bland annat på prover tagna på flera olika ställen i kommunen.

Studien visar att det finns områden i kommunen där det finns risk för höga halter av arsenik i jord och dricksvatten från enskilda brunnar. De områden som pekas ut är de delar av kommunen som har en berggrund som består av alunskiffer och där jordlagret över berggrunden är mindre än sex meter. Inom dessa områden bedöms det finnas risk för att gällande riktvärden överskrids.

Utredningen presenteras för kommunstyrelsen

Utredningen presenteras för kommunstyrelsen den 20 december. Nästa steg är att ta fram råd och riktlinjer utifrån den kunskap som finns idag.

Svar på några vanliga frågor om arsenik

Utredningen och de resultat som nu presenteras kan väcka en del frågor. Därför har Lekebergs kommun skickat utredningen och de provtagningar som gjorts till Arbets- och miljömedicin som är specialister inom området. Deras uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön. De experter som Lekebergs kommun har pratat med kan inte se att det skulle finnas några akuta hälsoeffekter med tanke på de halter som uppmätts i området.

Om du är boende i området och har egen brunn rekommenderas provtagning av vattnet, som inkluderar en analys av arsenikhalten. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning av brunnsvatten oberoende av bostadsort.

Arbets- och miljömedicin har tagit fram följande frågor och svar:

Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i vissa områden inom Lekebergs kommun. På grund av berggrundens sammansättning kan det finnas förhöjda halter av arsenik i marken i området.

Man kan få i sig arsenik genom intag av jord, inandning av damm, intag av dricksvatten samt genom intag av växter. Om marken där arsenik förekommer är hård eller om ytan är beväxt förväntas damningen bli låg. Då är också risken för exponering via inandning låg och möjligheten till intag av jord mindre.

För att arsenik ska kunna påverka hälsan krävs att ämnet tas upp i kroppen. Detta sker främst via förtäring men kan också ske genom inandning. Kända hälsorisker med arsenik har kopplats bland annat till intag av arsenikhaltigt dricksvatten men även till arbetsmiljöer där arsenik förekommer i luften till följd av en industriprocess.

För att riskera att drabbas av negativa hälsoeffekter av arsenik vid små exponeringar krävs ett upprepat intag över lång tid. För att drabbas av akuta effekter krävs betydligt högre doser än de halter som uppmätts i området.

Inga akuta hälsoeffekter kan förväntas med tanke på de halter som uppmätts i området. Vår bedömning grundar sig på WSP Samhällsbyggnads riskbedömningar. De utvalda provpunkterna utgör stickprov från de undersökta områdena. Hur halterna av arsenik ser ut i resterande delar av samhället är inte undersökt och vi kan inte uttala oss om arsenikexponeringen för de boende.

Utifrån informationen som finns tillgänglig går det inte att uttala sig om långsiktiga risker varken på individ- eller gruppnivå. Det beror på att vi inte vet hur individer eller grupper har exponerats över tid.

Vi rekommenderar kontakt med din vårdcentral för en medicinsk bedömning. Skulle misstanke uppstå att detta kan bero på arsenikexponering finns möjlighet för vårdcentralen att kontakta Arbets- och miljömedicin.

Om du är boende i området och har egen brunn rekommenderas provtagning av vattnet, som inkluderar en analys av arsenikhalten. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning av brunnsvatten oberoende av bostadsort. Ett generellt råd är även att odla grönsaker och frukt i pallkrage då man på så sätt undviker att grödorna tar upp eventuella skadliga ämnen som kan finnas i jorden.

Senast publicerad: