Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Ekonomi och budget

Kommunens inkomster består av kommunalskatt och avgifter för service/tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och för invånare i Lekebergs kommun 21:43 kronor per intjänad hundralapp.

Kommunens finansiella mål är ett bokslutsresultat om en procent av skatter och bidrag. Syftet med att kommunen skall uppnå ett positiv resultat är bland annat att finansiera pensionsåtagande i och med att kommunsektorn inte har avsatt medel för detta, löpande under åren.

Kommunens resultat för 2014 uppgår till drygt 3,5 mkr och det innebär ett budgetöverskott på 3,5 mkr i och med att det budgeterade resultatet var beräknat till plus/minus noll. Resultatet motsvarar 479 kronor per invånare. Det positiva bokslutsresultatet har sin främsta förklaring i lägre arbetsgivaravgift för arbetstagare under 25 år och att anslaget för oförutsett inte ianspråktagits till fullo.

Bokslut

I den kommunala årsredovisningen sammanfattas verksamheternas utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut för Lekebergs kommun samt för koncernen Lekebergs kommun, vari ingår det helägda Lekebergs Kommunala Holding AB.

Bokslut de senaste fem åren

Bild på tabell

Budget

Budgeten är ett ekonomiskt handlingsprogram (politiskt styrinstrument). Syftet med budgetering är att planera för vilka verksamheter som skall bedrivas. Vidare skall budgeten ge information om vilka verksamheter man bedriver och vilka verksamheter man planerar att bedriva i framtiden. Budgeten skall styra verksamheterna ur ekonomisk synvinkel med beaktande av gällande lagar och förordningar.

Årsbudgeten visar detaljerad resursfördelning och planåren visar förändringar över tiden. Att planera för framtida förändringar underlättar den ekonomiska planeringen och politiska beslut. Driftbudgeten visar förväntad kostnad och intäkt i den dagliga driften. Investeringsbudgeten visar vilka investeringar som är planerade i verksamheten.


Klicka för att förstora.

Klicka för att förstora.

Diagrammet visar kommunens verksamheters nettokostnader fördelat på en "100-lapp". 
Av nettokostnaderna för utbildning utgör förskolan 14,97 kronor, grundskolan 24,19 kronor samt gymnasie- och vuxenutbildningen 9,10 kronor. Gemensamma verksamheter med andra kommuner är Byggnämnden, Miljönämnden, IT-nämnden och Räddningstjänsten i länet.