Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gymnasiet

Lekebergs gymnasieskola
0585-489 16​

Rektor

David Sandahl
david.sandahl@lekeberg.se

Biträdande rektor

Louise Carlsson
louise.carlsson@lekeberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Samordnare

Kontaktas via växeln 0585-487 00

Besöksadress

Introduktionsprogrammet hittar du på andra våningen i Lekebergskyrkans lokaler.
Kyrkvägen 6
716 30 Fjugesta

Ingång gymnasiet

Lekebergs gymnasieskola

Introduktionsprogrammen vid Lekebergs gymnasieskola ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program. Undervisning, praktik och andra aktiviteter anpassas på ett sätt som hjälper eleven vidare till studier eller arbete.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och/eller svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (6 kap. 6 § gymnasieförordningen).

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Behörighet och antagning

Endast den som inte är behörig till ett nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet. Om särskilda skäl finns, kan undantag göras. Beslutet fattas av rektor.
Kontakta studie- och yrkesvägledaren eller samordnaren för ansökan till programmet. Antagning sker löpande.