Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergsskolan 4-6

Telefon:

Sjukanmälan för elev görs via InfoMentor eller till klasslärare.

 

Rektor:

Solveig Sandin
0585-487 03
solveig.sandin@lekeberg.se

Adress:

Letstigen 6
716 30 Fjugesta


Trygghet

På Lekebergsskolan är alla,rektor och all övrig personal måna om att alla elever och all personal ska trivas, känna trygghet och respektera varandra. Vår deklaration bygger på lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Diskriminering och annan kränkande behandling är olagliga handlingar, totalt oacceptabla på vår skola. Det gäller kränkningar såväl mellan elever som mellan elever och vuxna. När vi får vetskap om att det förekommer agerar vi alltid så snabbt som möjligt och med full kraft. Rektor och peronal kräver ett ovillkorligt stopp. Alla på skolan har ett ansvar att ingripa mot diskriminering och kränkande behandling. Det är den utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Eleven har rätt att få stöd när hon/han känner sig kränkt. Eleven kommer alltid att bli tagen på allvar. Skolpersonalen har alltid ett vuxenansvar att skydda barn och elever från att fara illa.

Plan mot diskrimineringWord

Trygghetsteamet

Arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling fortlöper kontinuerligt under läsåret och delas in i tre moment:

  • Förebygga/förhindra
  • Upptäcka
  • Utreda/åtgärda

Trygghetsteamet består av fyra pedagoger. De träffas varje vecka och verkar för att alla elever trivs på skolan. Var tredje vecka träffar de skolans kamratstödjare. Varje klass har två kamratstödjare som utses i årskurs 4. De har i uppdrag att ha "extra ögon" och förmedla det de ser till Trygghetsteamet för att främja allas trivsel och trygghet. Läs mer om trygghetsteamets arbete i Likabehandlingsplanen.