Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Rätt till skolskjuts

Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

Grundförutsättning för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun och går i förskoleklass, grundskola eller särskola. Fri skolskjuts beviljas till den kommunala skola som eleven anvisats plats i. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter skoltid beviljas inte skolskjuts. I skolskjutsreglerna hittar du detaljerad information kring vem som är berättigad till skolskjuts.PDF

Elever som bor tillräckligt långt från skolan är berättigade till skolskjuts

Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla.

De avståndsregler som gäller i Lekebergs kommun är:

  • Åk 0-3: 2 km
  • Åk 4-6: 3 km
  • Åk 7-9: 4 km

Om eleven är berättigad till skolskjuts ska avståndet till närmaste busshållplats uppgå till högst:

  • Åk 0-3: 2 km
  • Åk 4-6: 2 km
  • Åk 7-9: 3 km

Elever som inte uppfyller avståndskraven kan ha rätt till skolskjuts av andra skäl. En anledning att ansöka om skolskjuts är trafikförhållanden. Andra anledningar kan vara funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl som vårdnadshavarna vill åberopa. Vårdnadshavaren har ansvar för att se till att eleven kommer till och från busshållplats samt ansvarar för eleven tills bussen hämtar upp. Vårdnadshavaren har också ansvar för att eleven följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts.

Även elever som har växelvis boende behöver ansöka om skolskjuts om de behöver skolskjuts från den vårdnadshavare där eleven inte är folkbokförd.