Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Mullhyttans förskola

Telefon:
Hasselmusen 0585-488 46
Älgen 0585-489 64
Igelkotten 0585-489 63
Ekorren 0585-487 69
Räven 0585-482 94

E-post:
mullhyttansforskola@lekeberg.se

Rektor:
Anneli Johansson
Telefon: 0585-489 94
E-post: anneli.johansson@lekeberg.se

Besöksadress:

Mullhytte Letstig 6
716 94 Mullhyttan

Förskolan Mullhyttan

Bild på förskolan i Mullhyttan

Varmt välkommen till förskolan Mullhyttan. Vi är en förskola med barn i åldrarna 1 till 5 år. Våra fem avdelningar heter Hasselmusen, Igelkotten, Ekorren, Älgen och Räven.

Förskola och pedagogisk omsorg omfattar barn som är 1-5 år. Utbildningen i förskolan styrs av skollag, läroplan för förskolan (Lpfö18), Skolverkets allmänna råd, diskrimineringslag och kommunens mål för förskolan. Vi arbetar även utifrån Barnkonventionen och ICDP.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning som innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. För att säkerställa förskolans kvalitet arbetar vi systematiskt med pedagogisk dokumentation, planering, utvärdering och uppföljning. Varje år upprättas också en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill utbilda barnen att i demokratisk anda växa i sin självständighet, kreativitet, nyfikenhet samt lust att lära och utforska. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande samt utveckling och lärande.

I förskolan ska varje barns utveckling och lärande vara i fokus. Undervisningen som sker i förskolan ska följas upp och dokumenteras kontinuerligt så att vi kan analysera och utvärdera det vi gör. Detta sker i Unikum.

I samband med barnets placering får du tillgång till appen Edlevo som används för att registrera barnschema och anmäla frånvaro.

Mot förskola och pedagogisk omsorg arbetar även ett team bestående av tre specialpedagoger, de kan stötta både pedagoger och barn.

Förskolan ligger i Mullhyttan.

Varmt välkommen till Förskolan Mullhyttan!

Barn som vattnar smultronplantor