Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 och allmän förskola även för treåringar från och med 1 juli 2010. Beslutet medför nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag.

Lagändringarna innebär sammanfattningsvis följande:

  • Ett nytt begrepp - pedagogisk omsorg - införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.
  • Hemkommunen istället för som tidigare vistelsekommunen ska svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
  • Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.
  • Det införs en rätt till ersättning för den kommun som tar emot ett barn från en annan kommun.
  • Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.
  • Det införs ett krav på godkännande även för pedagogisk omsorg och det blir en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som fått godkännande.
  • Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.
  • Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär.
  • Kommunen får en utvidgad informationsskyldighet.
  • Kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla från tre år i stället för från fyra år.