Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Trafiksäkerhet

Lekebergs kommun arbetar på ett övergripande plan med trafiksäkerhetsfrågorna i samtliga tätorter. Här kan läsa mer om hur arbetet ser ut.

  • Den nya Översiktsplanen som pekar ut hur orterna ska växa, hur trafikflöden ska prioriteras och gå samt var viktiga målpunkter kan finnas.
  • En ny Trafikplan för Lekebergs kommun som ska fördjupa det som pekats ut i översiktsplanen.
  • Samarbete och regelbundna träffar med Trafikverket om åtgärder på det statliga vägnätet. Det pågår även diskussioner om övertagande av vissa statliga vägar inom tätorter. Idag är Trafikverket väghållare på flera gator i tätorter, främst i Lanna, och därmed är de ansvariga för investeringar, drift och underhåll på de vägarna. Till exempel kan inte kommunen bygga passager, hållplatser eller cykelbanor på eller längs med Trafikverkets väg men framföra synpunkter.
  • Systematiska trafikmätningar runt om i kommunen som visar förändringar i trafikmängd vilket är underlag i vårt planeringsarbete men också hastigheter och andel tung trafik.
  • Egna åtgärder som t ex blomlådor som hastighetsreducerande åtgärder på bostadsgator utreds.

Vid ett inkommet ärende kommer vi att:

  • Kontrollera vem som är väghållare och därmed ansvarig för åtgärd - en vägsamfällighet, Trafikverket eller kommunen.
  • Stämma av frågan mot det övergripande arbete – är en åtgärd i linje med Trafikplanen, Översiktsplanen och andra riktlinjer och styrdokument?
  • Vid behov mäta trafikmängd och hastighet.
  • Vid behov göra ett platsbesök.
  • Göra en bedömning om en åtgärd ska genomföras och i så fall tas med i vår planering med en prioritering och en kostnadsbedömning.

Senast publicerad: