Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner upprätta en kommunomfattande översiktsplan. I planen sammanfattar kommunen sin syn på utveckling av bebyggelse och strukturer i den byggda miljön, och den ska även redovisa dagsläget för kommunen och riksintressen, mellankommunala frågor samt hälsa och säkerhet.

Översiktsplanen är till för att trygga en långsiktigt hållbar utveckling och vara vägledande vid framtida beslut om kommunens användning av mark och vatten, men den är däremot inte rättsligt bindande. För att säkerställa översiktsplanens intentioner måste mer ingående och juridiskt bindande planer såsom områdesbestämmelser och detaljplaner arbetas fram.

En viktig utgångspunkt för översiktsplanen är att det ska vara ett levande dokument som kan utgöra en aktuell och värdefull grund vid beslutsfattande. Planen ska vara vägledande vid upprättning av konkreta handlingsplaner för enskilda projekt och av detaljplaner, områdesbestämmelser och liknande.

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och ska ses över varje mandatperiod för att hållas aktuell.

Fördjupad översiktsplan

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att utgöra ett bedömningsunderlag som främjar ett bevarande karaktär samtidigt som utveckling både i ett nära och långsiktigt perspektiv uppmuntras.
För att skydda riksintresset samt utreda framtida nyttjande av marken kring Fjugesta, och i Lanna- Hidingeområdet upprättade kommunen fördjupad översiktplan för dessa områden. Dessa planer bör föregå framtida detaljplaneläggningar och ge ett samlat planeringsunderlag där både riks- och kommunintresset kan tillvaratas i kombination med förväntat exploateringsbehov.

Översiktsplan för Lekebergs kommunPDF