Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Samhällsutveckling och planering

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplan anger grunddragen i markanvändning. Det skall ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden.

En fördjupning av översiktsplanen kan göras för avgränsade områden. Genom att arbeta med  fördjupningar av och tillägg till den kommunomfattande översiktsplan underlättas arbete  med ändringar och kompletteringar och hålla planering levande.

Detaljplan skall göras framför allt vid större förändringar och skall ha en genomförandetid  på minst fem och högst femton år. Efter genomförandetiden får planen ersättas, ändras eller  upphävas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
Områdesbestämmelser tillgodoser ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som  inte har detaljplan.