Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Utveckling av Fjugesta Norra

Nu pågår utveckling av bostadsområdet närmast Bergaskogen i Fjugesta. Ett flertal tomter finns klara för bostadsbebyggelse och Mogatan, Västra Långgatan samt Bangatan kommer att byggas ut och förlängas.

Önskan att få bosätta sig i Fjugesta har ökat

Kommunen har haft byggklar mark här sedan 2004 då en ny detaljplan togs fram. Då önskan att få bosätta sig i Lekeberg och Fjugesta tätort kraftigt ökat de senaste åren har därför företaget OBOS förvärvat markområdet i syfte att etablera villabebyggelse enligt gällande detaljplan.

Skog i anslutning till naturreservatet kommer att tas ner

Under hösten kommer skog i området att tas ner för att göra plats åt villatomter och gator (röd samt blå markering på kartorna nedan). De träd som tas ner ligger i anslutning till naturreservatet Bergaskogen. Avverkning kommer att ske i både nordlig och västlig riktning fram till reservatet. Inga träd i naturreservatet kommer att avverkas. Den skog som tas ner för att utveckla Fjugesta norra ligger utanför naturreservatet. 

Flera gator i Fjugesta byggs ut

I samband med att Fjugesta norra utvecklas så kommer Mogatan och Bangatan att förlängas och bindas ihop. I slutet på Västra långgatan kommer en vändplan att byggas.

Kartbild med markeringar över utbyggnad av lokalgator.

Kartbilden visar utbyggnad av Mogatan, Bangatan och Västra Långgatan i Fjugesta. Observera att markeringen inte är exakt.

Villatomter

Området exploateras av OBOS och det är dem man ska vända sig till om man är intresserad av en tomt i området.

Karta med inritade tomter.

Klicka på bilden för att visa i större format.

Så påverkas du som bor i området

Boende i området kan möjligen komma att påverkas av byggtrafik och vid eventuella el- och VA-arbeten.

Röjningsarbetet påbörjas

Arbetet med avverkning av träd påbörjas onsdag 7 oktober.
Arbetet kräver att obehöriga håller ett säkerhetsavstånd på 100m till maskinerna.

Information angående planerade åtgärder i Bergaskogens naturreservat.

Som ett led i skötselplanen för Bergskogens naturreservat planerar kommunen att utföra ett par åtgärder under vintern.

I Ekskogen, se markering på kartan nedan, kommer en underröjning att utföras. Åtgärden syftar till att ekskogen ska bevaras och utvecklas. Röjningen inriktas på underväxande sly och en del hasselbuskar. I samband med röjningen kommer riset att köras bort.

På grund av omfattande barkborreangrepp i reservatet kommer en del granar att tas bort intill elljusspåret. Åtgärden görs som en s.k. trädsäkring, d.v.s. träd som riskerar att falla ner över elljusspåret tas bort eller lämnas som högstubbar. Vissa av granarna kommer även att lämnas kvar i skogen när dom har fällts.

Båda åtgärderna planeras att genomföras under vintern 2020-2021.

Bergaskogen karta