Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående projekt (Teknik och service)

Nya busshållplatser längs väg 204 och i Fjugesta tätort

Trafikverket, på uppdrag av Länstrafiken Region Örebro län, har påbörjat arbetet med att anlägga en rad nya busshållplatser längs väg 204, Knistavägen och i Fjugesta. Arbetet kommer att pågå under hösten/vintern 2017 fram till våren 2018. Detta är ett led i att göra busshållplatserna mer trafiksäkra och tillgängliga för de resande. I Lekebergs kommun är det följande platser som får ny alternativt ombyggd hållplats; Brotorpskorset (v 204), Knista by (v 561), Tinghuset i Fjugesta (Fjugesta Letstig), Sannabadet/trekanten i Fjugesta.

OBS: Trafikverket, genom dess entreprenör, bygger under april 2018 om hållplatsen (timglaset) vid Tingshuset i Fjugesta då dess konstruktion inte fungerade. Trafikverket kommer även att anlägga en ny gångpassage på Tingshusfastigheten (innanför Ekarna) med sträckning från Vallgatan vid övergångsstället till hållplatsläget.

Ny vattenledning mellan Örebro vattenverk och Fjugesta vattentorn

Arbetet med att anlägga ny vattenledning mellan Örebro och Fjugesta genomförs under 2018. I Lekebergs kommun anläggs ledningen i huvudsak längs väg 204.
Ledningen inom kommunen är uppdelad i två delar, en del i Fjugesta tätort (Etapp 5) och en del mellan kommungränsen mot Örebro till Berga industriområde (Etapp 4).
Arbetena är planerade att starta under maj/juni månad och preliminärt slutdatum är 15/12-2018.

Etapp 4 kommer att byggas av Lindesbergs Gräv & Maskin AB, kontaktperson: Håkan Wiklund 0581-17675.
Etapp 5 kommer att byggas av Wetterschakt AB, kontaktperson: Niklas Olsson
Byggledning för båda etapperna är Mats Johansson 010-7227732/Sofie Lagergren 010-7227768 från WSP Group AB

Ledningen anläggs inom ramen för av Lantmäteriet beslutad Ledningsrätt. Inom Etapp 4 är entreprenörens avsikt att genomföra arbetet genom styrd borrning i så stor utsträcknig som möjligt, detta för att minska markpåverkan via grävschakt.
Etapp 5, som uteslutande genomförs på kommunens allmänna platsmark, kommer anläggandet att genomföras genom grävschakt då terräng och övrig infrastruktur kräver det.

Kommunens kontakt är VA-ansvarig Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Vretavägen

Under 2018 kommer kommunalt avlopp och kompletterande vatten-nät byggas ut för 17 st fastigheter inom Vretavägens va-verksamhetsområde (mellan G:a E 18 och Lanna Lodge).

Projektering är genomförd, projektör är WSP Group AB. P g a en brand som drabbat en av fastigheterna och därav följt ägarbyte kommer justeringar att göras i projekteringen, detta för att möjliggöra en mer anpassad återuppbyggnad på mfastigheten.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen

Slutbesiktnig av anläggningen genomförs den 10/12. Under första halvåret kommer garantibrister m.m.m att åtgärdas på anläggningen (detta bedöms inte påverka vattenförsörjningen).

Slutvärdering avseende de "intrång" som berörda fastigheter drabbats av, enligt Lantmäteriets beslut om ledningsrätt, kommer att genomföras under första halvåret 2018. Därefter kommer reglering av beslutad intrångsersättning att utbetalas. (OBS: Detta berör fastighgeter som finns angivna i Lantmäteriets beslut T14222 daterat 2015-10-06)

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84, stein-tore.johnsen@lekeberg.se

Pendlarparkering vid Hagakorset (v 204/562)

Pendlarparkeringen är uppförd. Det som återstår är belysning och väderskyddat cykelställ, det kommer på plats så snart vi erhållit material från leverantören.

Projektet finansieras genom statlig finansiering i syfte att främja kollektivt resande

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Pendlarparkering och bussvändplan i Skärmartorp

Kommunen planerar att anlägga en pendlarparkering och bussvändplan i anslutning till väg 566 omdedelbart väster om bron över Lekhytteån. Utförandet planeras att ske under 2018.

Projektet finansieras genom statlig finansiering i syfte att främja kollektivt resande.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Anläggande av ny vägförbindelse mellan v 566 och v 204/562 m.m.

Sedan tidigare år finns beslut taget och resurser planerade för att anlägga en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. Kommunstyrelsen har 2016 fattat beslut om att upprätta detaljplan för detta ändamål samt för att möjliggöra villabebyggelse och va-anläggning i anslutande område till ny vägsräckning. Detta har sin grund bland annat genom att markägare i området önskat exploatera del av sin mark för villabebyggelse.

Som en inledande del av detaljplanearbetet har kommunen beställt en teknisk vägutredning i syfte att få underlag för den exakta sträckning av vägen som är mest lämplig ur tekniskt och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Den utredda vägsträckningen kommer sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. Den kommer även att ge underlag för fortsatta arkeologiska undersökningar.

Detaljplanearbetet kommer att genomföras under 2017/2018 i sedvanlig demokratisk process med samråds-och granskningsförfarande inkluderat ett inledande samrådsmöte den 7 november 2017. Under inledningen av 2018 genomförs en Miljökonsekvensbedömning som en del i detaljplanearbetet.

Önskar du veta mera, kontakta: Planarkitekt Jonas Kinell, 0583-820 80 alternativt Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Fjugesta Södra

I området pågår, genom Lekebergs Kommunfastigheter AB, byggnation av LSS-bostäder om 12 st lägenheter med planerat färdigställande efter sommaren.

Sedan april 2017 har Lekebergs Måleri & Entreprenad AB som påbörjat att uppföra 12 st lägenheter i parhus samt 18 st smålägenheter (till del trygghetsboende) i radhus på omdrået mellan LSS boendet och vattenverket. Området beräknas vara utbyggt under 2018.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Dagvattenhantering för norra delen av Fjugesta

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB att genomföra en förstudie avseende hur dagvattenrening kan ske för norra delen av Fjugesta. Uppdraget är slutrapporterat och anlägandet kommer att utföras under 2018.

Anläggningen innebär att nuvarande dikessystem ändras så att vattnet slingrar mer innan det når recepienten Lillån, dessutom kommer ytterligare en fördröjningsdamm att anläggas längs dikesdragningen. Parallelt med vattendraget kommer naturstig att anläggas som binder ihop med nuvarande gångstråk från södra vattenparken.

Önskar du veta mera, kontakta Mats Turesson, 0585-487 21

Fördjupad grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån)

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB ta fram underlag för en fördjupad Grönstrukturplan avseende området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån). Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Denna fördjupade plan blir en komplettering till kommunens övergripande Grönstrukturplan.

Syftet med denna fördjupade grönstrukturplan är att främja befintlig natur, djurliv o och miljö samt att beskriva möjligheter till framtida samhällsutveckling.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Förbättringar i Fjugesta avloppsreningsverk

Förbättringar avseende avvattning (och rening) av slam genomförs i avloppsreningsverket. Ny slamsug är installerad och slututprovnig av funktionen pågår.

Önskar du veta mera, kontakta va-ansvarig Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84.

Omfattande arbete med nya detaljplaner

Sydnärkes Byggförvaltning i samverkan med Lekebergs kommun bedriver ett omfattande arbete med att ta detaljplaner för kommunens behov. Det innebär förändringar i gällande planer för att motsvara de krav som finns idag och framtagande av helt nya planer, främst i Hidinge-Lannaområdet.

Planeringen är nödvändig både för att möte behovet av bostäder, kommunal service och för ny infratstruktur.

 Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21