Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Pågående projekt (Teknik och service)

Ny gatuinfrastruktur på Fjugesta Norra

Inom detaljplanerat område i norra Fjugesta, norr om Bangatan, V Långgatan och Mogatan kommer ny gatuinfrastruktur att anläggas. Detta görs då området planeras bebyggas med bostäder.
Under sommar och höst 2020 pågår projektering och upphandling. En del av detta innebär även att skogen i området kommer att avverkas. Därefer planeras anläggningsarbeten starta under vintern 20/21.

För ev. frågor, vänligen kontakta teknisk chef Stefan Alander, 0585-487 21

Underhåll av vatten- och avloppsledningsnätet 2020

Under 2020 kommer det årliga underhållsarbetet att omfatta byte av ledningar på Hagahillsgatan, Lindgatan och Egnahemsgatan i Fjugesta. VA-underhållsarbetet utförs i enlighet med framtagen undehållsplan för VA som sträcker sig i perioden 2020-2029. I samband med va-arbeten utförts kommer berörda gator även få ny asfaltsbeläggning.
Utöver ovantående lednigsunderhåll genomförs omfattande kartläggning, filmning och flödesmätning av VA-ledningsnätet i både Fjugesta och Mullhyttan. Detta arbete påbörjades 2019 och ligger till grund för den framtagna underhållsplanen.

För ev. frågor, vänligen kontakta va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

Nya busshållplatser längs väg 204 under 2020

Sedan tidigare har Trafikverket, på uppdrag av bl a Länstrafiken (numera Svealandstrafik) byggt om några busshållplatser längs väg 204 och i Fjugesta tätort.
Det arbete som kvarstår är en ny busshållplats på väg 204 i anslutnig till Hagakorset (korset med väg 562). På denna plats kommer även en tunnel för gång-/cykeltrafik att byggas under väg 204. Under del av byggnationstiden kommer framkomligheten längs väg 204 vara begränsad.

För ev, frågor, vänlig kontakta Trafikverket, projektledare Niklas Borberg.

VA-verksamhetsområde Vretavägen

Utbyggnad av va-ledning inom området Vretavägen genomfördes under 2019. Kvarstårende arbete innefattar skapandet av ledningsrätt där ledningsnätet anlagts. Detta utförs av Lantmäterimyndigheten och i samband med detta kommer även värdering av bedömd intrångsersättning beslutas av Lantmäteriet.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

Anläggande av ny vägförbindelse mellan v 566 och v 204/562 m.m.

Sedan tidigare år finns beslut taget och resurser planerade för att anlägga en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att upprätta detaljplan för detta ändamål samt för att möjliggöra villabebyggelse och va-anläggning i anslutande område till ny vägsräckning. Detta har sin grund bland annat genom att markägare i området önskat exploatera del av sin mark för villabebyggelse.

Detaljplanearbetet kommer att genomföras under 2017-2020.

Önskar du veta mera, kontakta: Planarkitekt Patrik Igelström, 0583-820 80.

Fjugesta Södra

Området består i gällande detaljplan av tre områden med kvartersmark (byggrätter för bostäder). Samtliga områden är sålda och byggnaton av bostäder är till del klar och övriga delar kommer att bebyggas under perioden 2019-2020.

Infrastruktur för del av området anlades under åren 2016-2017. Under sommaren 2019 kommer upphandling att genomföras för att under höstan 2019 anlägga sedan tidigare panerad infrastruktur inom hela planområdet.
Detta kommer att innefatta; mer gatumark, gång- och cykelbana, belysningsanläggning, va-utbyggnad samt utbyggnad av dagvattendammar och diken med promenadstråk frö rekreation.

Kommunstyrelsen har 2018 dessutom beslutat (KS 18-776) att beställa kompletterande detaljplanering för området Fjugesta södra, detta för att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse samt en förbättrad trafiksituation och tillgänglighet i området. Detta planerabete pågår, bland anat tas en kompletterande trafikutrednig fram.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Stefan Alander, 0585-487 21

Dagvattenhantering för norra delen av Fjugesta

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB att genomföra en förstudie avseende hur dagvattenrening kan ske i delar av Fjugesta. Uppdraget kommer att slutrapporteras under första halvåret 2020 och anlägandet kommer att utföras under 2020-2021. Kommunen har även fått beviljad statlig medfinansiering för att bygga ut dagvattensystemet i Fjugesta.

Anläggningen innebär att nuvarande dikessystem ändras så att vattnet slingrar mer innan det når recepienten Lillån, dessutom kommer ytterligare en fördröjningsdammar att anläggas längs dikesdragningen.

Önskar du veta mera, kontakta Stefan Alander, 0585-487 21

Fördjupad grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån)

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB ta fram underlag för en fördjupad Grönstrukturplan avseende området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån). Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Denna fördjupade plan blir en komplettering till kommunens övergripande Grönstrukturplan.

Syftet med denna fördjupade grönstrukturplan är att främja befintlig natur, djurliv o och miljö samt att beskriva möjligheter till framtida samhällsutveckling.

Önskar du veta mera, kontakta: Pernilla Jacobsson Wallner.

Förbättringar i Fjugesta avloppsreningsverk

Förbättringar avseende avvattning (och rening) av slam genomförs i avloppsreningsverket. Ny slamsug är installerad och slututprovnig av funktionen pågår. Under vår och sommar 2019 byggs byggnaden ut för att möjliggöra lagring av slam innan den transporteras vidare till slutförvaring.
Kommunen har även ansökt om nytt miljötillstånd för reningsverket. Under inledningen av 2020 bedöms Länsstyrelsen besluta om nytt miljöstillstånd vilket syftar till att kunna öka kapaciteten på reningsverket kopplat till nya reningskrav och kommunens tillväxt.
Detta kommer att innebära ytterligare modifierings- och utbyggnadsbehov av avloppsreningsverket.

Önskar du veta mera, kontakta va-ansvarig Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84.

Omfattande arbete med nya detaljplaner

Sydnärkes Byggförvaltning i samverkan med Lekebergs kommun bedriver ett omfattande arbete med att ta detaljplaner för kommunens behov. Det innebär förändringar i gällande planer för att motsvara de krav som finns idag och framtagande av helt nya planer, främst i Hidinge-Lannaområdet.

Planeringen är nödvändig både för att möte behovet av bostäder, kommunal service och för ny infratstruktur.

 Önskar du veta mera, kontakta: Samhällsbyggnadsstrateg Matilda Ericsson, 0585-48 234.