Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående projekt (Teknik och service)

Ny belysningsanläggning längs gång- och cykelstråk i Fjugesta

Under 2019 kommer belysning anläggas längs banvallen mellan Fjugesta Letstig och Vretstorpsvägen samt längs gång-/cykelbanan mellan Domarringen och enden på Vallgatan.
Teknik och serviceavdelningen har även fått uppdraget att utreda möjligheten för belysning längs gång-/cyklevägen (gamla banvallen) mellan Fjugesta och Gropen.

Önskar du veta mer, kontakta: Mats Turesson, teknisk chef, 0585-487 21.

Nya busshållplatser längs väg 204

Sedan tidigare har Trafikverket, på uppdrag av bl a Länstrafiken (numera Svealandstrafik) byggt om några busshålplatser längs väg 204 och i Fjugesta tätort.
Det arbete som kvarstår är en ny busshållplats på väg 204 i anslutnig till Hagakorset (korset med väg 562). På denna plats kommer även en tunnel för gång-7cykeltrafik att byggas under väg 204. Detta arbete är planerat i samverkan med kommunens anläggande av pendlarparkering samt ny vägförbindelse mellan den aktuella korsningen och väg 566 vid Hidinge skola.

Ny vattenledning mellan Örebro vattenverk och Fjugesta vattentorn

Arbetet med att anlägga ny vattenledning mellan Örebro och Fjugesta genomförs under 2018. I Lekebergs kommun anläggs ledningen i huvudsak längs väg 204.
Ledningen inom kommunen är uppdelad i två delar, en del i Fjugesta tätort (Etapp 5) och en del mellan kommungränsen mot Örebro till Berga industriområde (Etapp 4).
Arbetena är planerade att starta under maj/juni månad och preliminärt slutdatum är sista maj 2019.

Etapp 4 kommer att byggas av Lindesbergs Gräv & Maskin AB, kontaktperson: Håkan Wiklund 0581-17675.
Etapp 5 kommer att byggas av Wetterschakt AB, kontaktperson: Niklas Olsson
Byggledning för båda etapperna är Mats Johansson 010-7227732/Sofie Lagergren 010-7227768 från WSP Group AB

Ledningen anläggs inom ramen för av Lantmäteriet beslutad Ledningsrätt. Inom Etapp 4 är entreprenörens avsikt att genomföra arbetet genom styrd borrning i så stor utsträcknig som möjligt, detta för att minska markpåverkan via grävschakt.
Etapp 5, som uteslutande genomförs på kommunens allmänna platsmark, kommer anläggandet att genomföras genom grävschakt då terräng och övrig infrastruktur kräver det.

Kommunens kontakt är VA-ansvarig Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

VA-verksamhetsområde Vretavägen

Utbyggnad av va-ledning för Vretavägens verksamhetsområdet startade i slutet av januari 2019. Berörda fastighetsägare är inbjudan till informationsmöte på Lanna Lodge den 8 januari, då representanter från kommunen och entreprenören finns på plats för att informera och svara på frågor om utbyggnadens gennomförande.

Anläggningsarbetet är planerat att pågå 3-4 månader och kontraktrerad entreprenör är Adriansson Schakt & Transport AB. Projektering är utförd av WSP Group AB.

Önskar du veta mera, kontakta: va-ing Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84

Pendlarparkering och bussvändplan i Skärmartorp

Kommunen planerar att anlägga en pendlarparkering och bussvändplan i anslutning till väg 566 omdedelbart väster om bron över Lekhytteån. Avtal är tecknat med Adrianssons Schakt & Transport Ab avseende anläggnigsarbetet som kommer att starta under sommaren.  Utförandet är planerat för genomförande under andra halvåret 2019.

Hållplatsen har namnet Västra Skärmartorp i Svealandstrafikens planering. Linje 514 är planerad att börja trafikera hållplatsen i januari 2020. Detta innebär förbättrad möjlighet för kollektivt resande för boende och besökande i området Lanna-Skärmartorp.

Projektet finansieras genom statlig finansiering i syfte att främja kollektivt resande.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Anläggande av ny vägförbindelse mellan v 566 och v 204/562 m.m.

Sedan tidigare år finns beslut taget och resurser planerade för att anlägga en ny vägförbindelse mellan Hidingevägen och väg 204. Kommunstyrelsen har 2016 fattat beslut om att upprätta detaljplan för detta ändamål samt för att möjliggöra villabebyggelse och va-anläggning i anslutande område till ny vägsräckning. Detta har sin grund bland annat genom att markägare i området önskat exploatera del av sin mark för villabebyggelse.

Som en inledande del av detaljplanearbetet har kommunen beställt en teknisk vägutredning i syfte att få underlag för den exakta sträckning av vägen som är mest lämplig ur tekniskt och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Den utredda vägsträckningen kommer sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. Den kommer även att ge underlag för fortsatta arkeologiska undersökningar.

Detaljplanearbetet kommer att genomföras under 2017/2019.

Önskar du veta mera, kontakta: Planarkitekt Patrik Igelström, 0583-820 80.

Fjugesta Södra

Området består i gällande detaljplan av tre områden med kvartersmark (byggrätter för bostäder). Samtliga områden är sålda och byggnaton av bostäder är till del klar och övriga delar kommer att bebyggas under perioden 2019-2020.

Infrastruktur för del av området anlades under åren 2016-2017. Under sommaren 2019 kommer upphandling att genomföras för att under höstan 2019 anlägga sedan tidigare panerad infrastruktur inom hela planområdet.
Detta kommer att innefatta; mer gatumark, gång- och cykelbana, belysningsanläggning, va-utbyggnad samt utbyggnad av dagvattendammar och diken med promenadstråk frö rekreation.

Kommunstyrelsen har 2018 dessutom beslutat (KS 18-776) att beställa kompletterande detaljplanering för området Fjugesta södra, detta för att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse samt en förbättrad trafiksituation och tillgänglighet i området. Detta planerabete pågår, bland anat tas en kompletterande trafikutrednig fram.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Dagvattenhantering för norra delen av Fjugesta

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB att genomföra en förstudie avseende hur dagvattenrening kan ske för norra delen av Fjugesta. Uppdraget är slutrapporterat och anlägandet kommer att utföras under 2019. Kommunen har även fått beviljad statlig medfinansiering för att bygga ut dagvattensystemet i Fjugesta.

Anläggningen innebär att nuvarande dikessystem ändras så att vattnet slingrar mer innan det når recepienten Lillån, dessutom kommer ytterligare en fördröjningsdamm att anläggas längs dikesdragningen. Parallelt med vattendraget kommer naturstig att anläggas som binder ihop med nuvarande gångstråk från södra vattenparken.

Se även information under rubriken Fjugesta södra, även där kommer förbättrad dagvattenanläggning anläggas.

Önskar du veta mera, kontakta Mats Turesson, 0585-487 21

Fördjupad grönstrukturplan för området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån)

Kommunen har gett uppdrag åt WSP Group AB ta fram underlag för en fördjupad Grönstrukturplan avseende området Hidinge-Lanna (del av Latorpsplatån). Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län. Denna fördjupade plan blir en komplettering till kommunens övergripande Grönstrukturplan.

Syftet med denna fördjupade grönstrukturplan är att främja befintlig natur, djurliv o och miljö samt att beskriva möjligheter till framtida samhällsutveckling.

Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21

Förbättringar i Fjugesta avloppsreningsverk

Förbättringar avseende avvattning (och rening) av slam genomförs i avloppsreningsverket. Ny slamsug är installerad och slututprovnig av funktionen pågår. Under vår och sommar 2019 byggs byggnaden ut för att möjliggöra lagring av slam innan den transporteras vidare till slutförvaring.
Under 2019 lämnar kommunen in ansökan om nytt miljöstillstånd vilket syftar till att kunna öka kapaciteten på reningsverket kopplat till nya reningskrav och kommunens tillväxt.

Önskar du veta mera, kontakta va-ansvarig Stein-Tore Johnsen, 0585-489 84.

Omfattande arbete med nya detaljplaner

Sydnärkes Byggförvaltning i samverkan med Lekebergs kommun bedriver ett omfattande arbete med att ta detaljplaner för kommunens behov. Det innebär förändringar i gällande planer för att motsvara de krav som finns idag och framtagande av helt nya planer, främst i Hidinge-Lannaområdet.

Planeringen är nödvändig både för att möte behovet av bostäder, kommunal service och för ny infratstruktur.

 Önskar du veta mera, kontakta: Tekn chef Mats Turesson, 0585-487 21