Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Roller och ansvar

För en levande och attraktiv landsbygd är tillgången till bredbandsnät viktig. Det är en stor process som kräver engagemang och arbete från flera aktörer. Nedan beskrivs vilka roller och vilket ansvar olika aktörer har i arbetet för att få fiber till landsbygden.

Region Örebro län
Tog vid årsskiftet 2015/2016 över ansvaret från Länsstyrelsen i Örebro län gällande regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Länsstyrelsen i Örebro län

Handlägger ärenden och beslutar om stöd.

Lekebergs kommun
Samordnar kontakter med olika aktörer.

Marknadsaktör
Externa marknadsaktörer äger och driver utbyggnad av fiber i tätort och även utbyggnad av fiber på landsbygd.

Fiberombud, byalag, ekonomisk förening eller motsvarande
Bistår med intresse, engagemang, kontakter och underlag vad gäller fastigheter och liknande.

Medborgare
Viktigt med medborgares intresse och engagemang i frågan för att få med så många som möjligt och att så många som möjligt ska erbjudas tillgång till, i enlighet med målet för utbyggnationen.