Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Bredband

Vad är fiber?

Fiber är en kabeltyp av glasfiber för dataöverföring och den idag snabbaste, kraftfullaste, säkraste och mest stabila internetuppkopplingen som finns. Idag finns fiberbredband som kan leverera upp till 1000 Mbit/s men själva fiberkabeln har ännu inte uppnått sin maxkapacitet vilket gör den värd att satsa på som framtidslösning.

Enkelt beskrivet är fiber den faktiska kabeln som går in i ditt hus, förutsatt att du har dragit in fiber, medan bredband är en tjänst som går in via fiberkabeln. Fiber är själva accesstekniken medan bredbandet är tjänsten du köper.

Varför ska man ha bredband via fiber?

Det kommer hela tiden ny teknik som blir standard i hem och på företag och som kräver mer bandbredd. Hemsidor, program, datorer, surfplattor, telefoner och smart-tv som görs idag kräver snabbare uppkoppling än vad programmen behövde för 10 år sedan.

Bredband via fiber berörs inte av varken väder eller vind eller mängden anslutningar och din anslutning påverkas inte av övrig användning i närheten. Begreppet bredband avser en uppkoppling till internet med en viss hastighet och är ett samlingsnamn för olika tekniker för att överföra data. Bredband används framför allt till att surfa på internet men kan även nyttjas till att ringa, titta på tv, lyssna på musik eller spela spel. Priset varierar beroende på vilken hastighet du köper, vilken operatör du väljer och vilken accessteknik du har tillgång till, exempelvis ADSL eller fiber. Hushåll som har tillgång till bredband via fiber kan också ha olika priser beroende på vilket nät fastigheten är ansluten till.

Regeringen skriver: "En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. En hög användning av IT och internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram".

Det finns ett riksdagsbeslut på att 90 % av Sveriges befolkning ska ha fiberuppkoppling/ska ha blivit erbjudna fiberuppkoppling år 2020 och att ha fiber i sin fastighet kommer att betecknas som standard.

Digital agenda - regionalt

En regional digital agenda skapades av Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Region Örebro län och alla kommunerna i Örebro län. Syftet var att kunna ge en vägledning och vara ett stöd för att prioritera, planera och genomföra e-utvecklingsinsatser under perioden 2014-2020.

Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region som kan möta framtidens utmaningar. Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler arbetstillfällen. Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver goda IT-kunskaper. IT ska bidra till att miljöbelastningen minskar.

Varför satsar Sverige på detta?

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger och i den nationella planen - en digital agenda för Sverige- är målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringen skriver: "Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass".

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut.