Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Bredband

Målet med den svenska bredbandspolitiken är att utbyggnaden ska ske på en kommersiell grund. Det vill säga att det är operatörerna själva och inte staten eller kommunen som ska svara för att bredbandsnät byggs ut. I områden där det inte bedöms vara lönsamt att bygga ut på kommersiell grund kan offentligt stöd användas för att ett nät ändå ska byggas ut.

Regeringen skriver: "Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram".

I Lekebergs kommun har det i omgångar och av olika operatörer sökts stödmedel för att genomföra olika utbyggnationer av bredband i tätorter och på landsbygden. I den riksomfattande bredbandskarta som PTS (Post- och Telestyrelsen) löpande uppdaterar framgår bl.a. fiberutbyggda områden i Lekebergs kommun samt vilka nätägare som ansvarar för vilka områden.

Pågående utbyggnad

Under 2021 har PTS (Post- och Telestyrelsen) beviljat stödmedel för bredbandsutbyggnad på landsbygden i Lekebergs kommun, närmare bestämt till
området kring Lekhyttan (se kartan). Det är operatören IP-Only som sökt och fått stöd beviljat här och vid frågor så tas dessa direkt med dem.
https://www.ip-only.se/

 

Karta över området Lekhyttan

Roller och ansvar

För en levande och attraktiv landsbygd är tillgången till bredbandsnät viktig. Det är en stor process som kräver engagemang och arbete från flera aktörer. Nedan beskrivs vilka roller och vilket ansvar olika aktörer har i arbetet för att få fiber till landsbygden.

Region Örebro län
Tog vid årsskiftet 2015/2016 över ansvaret från Länsstyrelsen i Örebro län gällande regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden.

Länsstyrelsen i Örebro län

Handlägger ärenden och beslutar om stöd.

Lekebergs kommun
Samordnar kontakter med olika aktörer.

Marknadsaktör
Externa marknadsaktörer äger och driver utbyggnad av fiber i tätort och även utbyggnad av fiber på landsbygd.

Fiberombud, byalag, ekonomisk förening eller motsvarande
Bistår med intresse, engagemang, kontakter och underlag vad gäller fastigheter och liknande.

Medborgare
Viktigt med medborgares intresse och engagemang i frågan för att få med så många som möjligt och att så många som möjligt ska erbjudas tillgång till, i enlighet med målet för utbyggnationen.

Länkar

Här har vi samlat länkar till sidor med bra information om bredband och bredbandsutbyggnad.