Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Inkomna frågor och svar om Nobelbanan

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om Nobelbanan.

Är ett beslut om en järnvägssträckning redan fattat?

Nej. Arbetet som gjorts är en möjlighetsstudie som ska ge bästa möjliga besked, utifrån de kunskaper som finns idag, om var det är tekniskt möjligt att bygga en framtida järnväg och var det utifrån komplexitet med tillhörande kostnadsbedömning är mest sannolikt att en sådan järnväg kommer dras. Detta sker utifrån ett totalkoncept för hur en järnväg (som klarar både person- och godstrafik) mellan Oslo och Stockholm måste fungera för att vara intressant att bygga och då faller vissa krav ut på hastighet (begränsar hur kurvig sträckningen får vara) och vilka stigningar som kan tillåtas. I detta ingår även att det går att klara de störningskrav som ställs på en järnväg, till exempel i förhållande till bostäder (både befintliga och planerade).

Är det kommunen som fattar beslut om att dra en järnväg?

Nej, om/när beslutet fattas sker det på statlig nivå. Men med det nu genomförda arbetet och den kommande översiktsplaneprocessen är kommunerna däremot så förberedda som det är möjligt att vara och att ha planeringsframförhållning är ett krav man bör kunna ställa på en kommun. Om staten beslutar att järnvägen ska byggas så kommer det ske oavsett om kommunen förberett sig eller inte.

Kommer den eventuella järnvägssträckningen att medföra att gods- och snabbtåg passerar genom Lanna samhälle var 6:e minut?

Fullt utbyggd skulle järnvägen kunna generera underlag för 4-5 persontåg i timmen i vardera riktningen och det skulle man kunna uttrycka som var 6:e minut. Nattetid är persontågen dock betydligt färre. Alla tåg skulle inte stanna i Lanna, kanske två i vardera riktningen i timman.

Kommer det att byggas en rangerbangård (ett spårväxlingsområde där godståg flyttas åt sidan så att snabbtåg kan passera utan att behöva sänka hastigheten så mycket) i närheten av Lanna Hills?

Nej, det kommer inte att byggas någon rangerbangård i Lanna. Närmaste rangering sker i Hallsberg. Fyra spår kommer att byggas så att snabbare tåg som inte ska stanna i Lanna kan passera godståg eller långsammare tåg (t ex regionaltåg ifall det skulle bli aktuellt). Så här fungerar järnvägstrafik på befintliga banor redan idag. I Lanna föreslås det att dessa fyra spår dubbelutnyttjas så att de även kan fungera för en station.

Planeras det pendeltåg på en eventuell järnvägssträckning?

Det finns inget som hindrar att köra regionaltåg om väl järnvägen finns på plats och om efterfrågan finns. Det viktiga bör dock vara om det går att tågpendla till Lanna och inte vilken typ av tåg som används. Då en eventuell järnvägsbyggnation ligger decennier bort blir en diskussion om tågtyper i dagsläget enbart spekulationer.

Vad händer nu?

Allt arbete som hittills gjorts kommer att sammanställas i ett gemensamt dokument (ett förslag till fördjupad översiktsplan) för de berörda kommunerna. Under efterföljande lagstadgad process har alla kommuninvånare möjlighet att framföra synpunkter på sträckningen och allt annat som finns i dokumentet. Information om när det är dags kommer bland annat att annonseras i tidningar och på www.lekeberg.se.

Buller från järnvägar och tåg är sedan länge ett känt problem för boende nära järnvägsspår. Flertalet vetenskapliga artiklar har visat att exponering för buller kan ge upphov till hjärt-kärlsjukdom och hypertension. Buller kan också ge sömnproblem vilket kan leda till koncentrationssvårigheter på arbetet och i skolan. Buller från järnvägar orsakar att man vaknar till mer frekvent och man har sett ökat användande av sömnhjälps-medicin och mest påverkan ses från godståg. Genom Lanna kommer 200-220 tåg att passera per dygn, det är i genomsnitt ett tåg var 6-7 minut, både dagtid och nattetid. Tågen kommer ju att passera ovan mark och på broar vissa sträckor genom samhället. Hur vet vi boende i Lanna att vi inte kommer att bli utsatta för störande buller som kan ha negativ hälsopåverkan?

Om/när en ny järnväg byggs i framtiden ska den klara de riktvärden som vid den tidpunkten finns avseende buller och därmed får inte en miljö som är skadlig skapas. Gamla banor och äldre hus som byggdes när sådana här krav saknades eller vara betydligt mindre restriktiva har i vissa fall sådana här problem. T ex när husen byggts betydligt närmare järnväg än vad som medges idag. Dessutom genererar gammaldags järnvägskonstruktioner mer buller än en modern järnväg.

Det sträckningsalternativ som presenterats går i djup skärning och kulvert (helt under jord) genom Lanna. Först när järnvägen ska ut på slätten söder om Lanna krävs en kortare bro men här ligger i stort sett ingen bebyggelse. Skärningen gör att bullerspridningen effektivt kan skärmas och i kulverten blir det ingen spridning alls.

Det kommer inte gå tåg var 6-7 minut dygnet runt varför antalet tåg inte bedöms bli så högt som anges. I ett optimalt utnyttjande kan det röra sig om 4 tåg i vardera riktningen i timman under dag och kväll, kanske ytterligare något tåg per timma när behovet är som störst morgon och kväll (pendling), bara något enstaka persontåg nattetid. Vid så här stort utnyttjande med snabba persontåg kan max ca 20 godståg per dygn samtidigt nyttja banan. Skulle det vara fler godståg blir de i vägen för de snabbare persontågen. Ett sådant här maxutnyttjande skulle generera upp till ca 150 tåg per dygn.

Vibrationer från järnvägar är något som uppmärksammas mer och mer. Dels kan vibrationer ge skador på omgivningen (bl.a. sättningar i husgrunder) och påverka hälsan negativt. I en studie såg man att vibrationer från speciellt godståg nattetid gav ojämn sömn, man tillbringade mindre tid djupt sovande och mer tid ytligt sovande. Vibrationerna gav upphov till ökad hjärtrytm under sömnen också. Sömnen är den tid då hjärnan återhämtar sig och bl.a. gör sig av med slaggprodukter. Förutom att störd nattsömn kan ge upphov till diabetes, påverka minnet och påverka metaboliska och endokrina funktioner m.m. så upplever många som drabbas av sömnproblem att de har sämre hälsa. Vilka garantier kan ni lämna på att boende i Lanna inte kommer att påverkas negativt av vibrationer?

Svaret för vibrationer är mångt och mycket detsamma som för buller. Om/när en ny järnväg byggs i framtiden ska den klara de riktvärden som gäller för vibrationer och inte heller här får en situation skapas som skulle kunna vara skadlig. Vad gäller vibrationer är detta problem avsevärt mindre för en modern järnväg med räls dragen på betongunderlag jämfört med gammaldags järnvägskonstruktioner som vilar på syllar och makadam. Vibrationer förutsätter dessutom grundförhållanden som består jordarter som kan fortplanta vibrationerna, t ex lera, och så ser inte förutsättningarna ut i Lanna.

Det är allmänt känt att närheten till en järnväg sänker huspriser. En studie visade att där man tog bort befintlig järnväg steg huspriserna med 12 %. En annan studie visar att hus som ligger inom 400 meter från ett järnvägsspår är 19% mindre värda jämfört med de hus som ligger längre bort än 400 meter. Flertalet hus kommer att ligga mycket nära järnvägen, en del fastigheter kommer att få järnväg dragen över tomten. En ökning av huspriser ses bara i låginkomstområden där invånarna förlitar sig på allmänna transportmedel. Varför tycker ni det är en bra idè att dra järnvägen på en plats där så många människor blir påverkade och förlorar i värde på sina hus?

Detta måste vi be om att få återkomma om. Vi inväntar också era källor kring de studierna.

Varför ställer sig kommunen positiv till en stäckning av järnvägen rätt genom Lanna samhälle, där många människor kommer att påverkas negativt när det finns flertalet alternativa lösningar som är praktiskt genomförbara och minst lika bra? Vissa alternativ medför en högre anläggningskostnad än andra, andra en längre bansträckning. Men hur mycket dyrare är det? Är det värt att välja det billiga alternativet när boende i Lanna helt klart får en försämrad livsmiljö? Vilka andra kostnader kan en järnvägsdragning genom Lanna föra med sig, t.ex. sjukskrivningar p.g.a. störande buller och svårigheter att arbeta, mindre skatteintäkter?

För det första så har kommunen inte tagit ställning i lägesfrågan mer än att det förordade alternativet, det som utredningen bedömer som det mest sannolika, ska ligga till grund för den fortsatta processen. Det finns för övriga prövade bansträckningar dessutom fler nackdelar än bara högre anläggningskostnader och längre körtid som orsak till att de inte ansett vara den mest sannolika bansträckningen. Det här finns redovisat i rapporten. Om/när staten/staterna i framtiden beslutar om att bygga järnväg mellan Stockholm-Oslo kommer hela projektets genomförbarhet och långsiktiga bärkraft som helhet att ligga till grund för sträckningsval.

Kan ni lämna garantier på att det byggs och tas i bruk en station där tåg stannar och att det inte bara blir ett spårväxlingsområde då godstågen behöver lämna plats år snabbtågen?

Kommunen kan givetvis inte ställa ut garantier för något kommunen inte har rådighet över eller beslutar om. Vara sig att det byggs en järnväg eller var den om så sker kommer dras, än mindre hur trafikeringen kommer se ut 20-40 år fram i tiden. Med den utveckling som pågår i Lanna, och den kommer inte avstanna p g a järnvägsplanerna, finns inget skäl för varför det inte skulle bli ett tågstopp i Lanna. Det kommunen däremot kan och ska göra är att skaffa bästa möjliga planeringsunderlag för att kunna fatta väl underbyggda och klokast möjliga beslut under tiden. Men då måste planeringen utgå från ett sannolikt scenario, inte ett önskat scenario.

I möjlighetsstudien står det att i boende i Lanna och Vintrosa inte är tillräckligt underlag för en station i det området. Vidare står det att placerar man stationen utanför Lanna gör att den i så fall blir mer lättåtkomlig och att man på så sätt kan få underlag för en station. Varför planeras i så fall för station i Lanna när det ändå inte finns underlag? Större delen av kommunens invånare bor i och nära Fjugesta. Varför placeras inte järnvägen och en eventuell station närmare Fjugesta. Då vet man att underlag finns. Närheten till järnvägen kan leda till utvecklande av industri i kommunen då de flertalet industrier är belägna i Berga industriområde och tillgängligheten därifrån skulle öka.

Förutsättningen för att en järnväg ska bli framgångsrik är att många kan och vill åka med tågen. Då är det en förutsättning att järnvägen passerar så många befolkningscentra som möjligt och en fördel om stationslägen ligger så centralt i berörda tätorter som möjligt. Att så många som möjligt kan gå och cykla till stationen, inte behöva åka bil eller anslutande kollektivtrafik. Det är därför bättre att lägga en station centralt i en ort än ocentralt för två eller flera orter.

Nuvarande placering ligger logistiskt mycket bra direkt intill ”gamla E18” där mycket begränsad komplettering krävs för att lösa angöring och parkering (vilken kräver mindre utrymme om den ligger inne i en ort än utanför).

Sedan måste järnvägsprojektet ses i ett större perspektiv än Lanna, även om det är fullt förståeligt att Lannaperspektivet är dominerande för den som bor där, likaväl som boende i Ölme fokuserar på den närmiljön, osv.

Gods från en industri, även om den ligger direkt intill järnvägen, går på bil till en kombiterminal (närmaste är Hallsberg) där lastning/lossning och rangering sker. Nobelbanan har ingen påverkan alls i det sammanhanget. Däremot ökar möjligheterna för boende att kunna arbeta inom en betydligt större arbetsmarknadsregion med snabba och bra kommunikationer. Och därmed förtagens och även offentliga arbetsgivares möjlighet att få tillgång till kvalificerad arbetskraft så att man kan utvecklas. Det här är en av de viktigaste anledningarna till Nobelbanan är viktig för hela det internationella stråket Oslo-Värmland-Örebro-Mälardalen.