Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Information för utförare (LOV)

Du som driver ett företag eller som planerar att starta ett företag i någon form för att bedriva hemtjänst, det vill säga omvårdnadsinsatser inkl. delegerade/ordinerade hemsjukvårdsinsatser och/eller serviceinsatser, kan lämna in en ansökan till kommunen.
Du har möjlighet att välja om du vill utföra endast serviceinsatser eller omvårdnads-, service- och delegerade/ordinerade hemsjukvårdsinsatser.

Hemtjänstinsatser som omfattas

Valfrihetssystemet omfattar:

  • Serviceinsatser, dvs. de insatser som gäller skötsel av hemmet, exempelvis städ, inköp och andra viktiga ärenden, tvätt/ klädvård och matdistribution.
  • Omvårdnadsinsatser, dvs. de insatser som görs för att tillgodose en persons fysiska, psykiska och sociala behov, exempelvis hjälp med personlig hygien, dusch/bad, personlig omvårdnad samt tillsyn. I de fall den enskilde även har delegerade/ordinerade hemsjukvårdsinsatser ingår även dessa.

Krav för att bli godkänd utförare

För att bli godkänd utförare av hemtjänst måste du följa gällande lagstiftning och uppfylla de krav som kommunen har angivit i förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget framgår de villkor som gäller för uppdraget och hur du ska gå tillväga för att ansöka om att bli godkänd.
Förfrågningsunderlag, ansökningsformulär och andra viktiga dokument hittar du nedan under dokument.

Ansökans utformning och innehåll

Ansökan om godkännande ska vara skriftlig, upprättad på svenska och göras på kommunens ansökningsformulär. Ansökan ska innehålla de uppgifter och bilagor som anges i formuläret och undertecknas av firmatecknare eller av behörig företrädare.
Ansökan skickas till:

Lekeberg kommun

LOV-samordnare
Socialförvaltningen
716 81 Fjugesta

I ansökan ska du uppge om du vill ange något kapacitetstak, det vill säga ett tak för maximalt antal timmar som kan utföras per månad. Du ska även ange om du kommer att tillhandahålla några tilläggstjänster och om du kommer att anlita underleverantörer. När din ansökan har godkänts kan du höja eller sänka ditt kapacitetstak, anlita nya underleverantörer samt erbjuda ytterligare tilläggstjänster genom att enkelt anmäla detta till kommunen.

Handläggning av ansökan

Privata utförare kan kontinuerligt ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst och delegerad/ordinerad hemsjukvård. Kommunen annonserar förfrågningsunderlaget löpande på Kammarkollegiets nationella webbplats https://www.valfrihetswebben.se/ och på Lekebergs kommuns hemsida och handlägger ansökningar löpande.
Socialförvaltningen går igenom inkomna ansökningar och prövar dessa mot kraven i förfrågningsunderlaget. Vid behov kan kommunen även begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Handläggningstiden för en ansökan uppgår till högst fyra veckor från det att ansökan anses inkommen till kommunen. Under sommaren och storhelger kan handläggningstiden ta längre tid. Under handläggningstiden är du som utförare bunden vid din ansökan.

Beslut om godkännande

Om kommunen bedömer att din ansökan uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer ansökan att godkännas. När beslut fattats meddelas du snarast möjligt skriftligt om beslutet och skälen för det. Om kommunen avslår en ansökan lämnas upplysningar om hur beslutet kan överklagas.

Tecknande av kontrakt

För att du som godkänd utförare ska få utföra uppdrag inom hemtjänsten måste du ha tecknat avtal med kommunen. Avtal kommer att tecknas i direkt anslutning till att information om godkännande ges. Avtalstecknade och start av utförarens verksamhet ska ske inom 60 dagar från underrättelse om godkännande, om inte annat har godkänts av kommunen.
Avtal tecknas tillsvidare med uppsägningstid enligt förfrågningsunderlaget. Uppsägning kan inte ske förrän tidigast sex månader efter avtalets tecknande, vilket innebär att en utförare måste ha varit godkänd i minst nio månader innan avtalet kan upphöra.

Tilläggstjänster

Som privat utförare har du möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, det vill säga dels tjänster som redan ingår i biståndsbeslutet men som den enskilde vill utöka på något sätt, dels tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet.
Tilläggstjänster baseras på en överenskommelse mellan den enskilde och utföraren och betalas av den enskilde direkt till utförare. Kommunens egenregi har inte möjlighet att erbjuda tilläggstjänster.

Information till kunderna

Kommunen ansvarar för att informera kunderna om valfrihetssystemet och de godkända utförare som finns att välja mellan. Utföraren ska till ansökan bifoga en presentation av sin verksamhet, som kommer att ligga till grund för den information som kommunen tillhandahåller.
Utföraren ansvarar för att uppgifterna om dennes verksamhet kontinuerligt uppdateras så att kommunens informationsmaterial hålls aktuella.

Marknadsföring

Utföraren har, utöver den information som kommunen tillhandahåller, rätt att marknadsföra sina tjänster inom ramen för befintlig marknadsförings- och konsumentlagstiftning.
Utföraren ska utforma sin marknadsföring på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart.

Vill du veta mer om det egna valet?

Kontakta LOV-samordnaren Maria Eck, telefon: 0585-487 39, maria.eck@lekeberg.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förfrågningsunderlag LOV.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2014-12-03 13.44
Ansökan om godkännande.pdf Pdf, 586.9 kB. 586.9 kB 2014-12-03 13.44
Ansökan om ändrat kapacitetstak.pdf Pdf, 407 kB. 407 kB 2014-12-03 13.44
Nycklar och mobiltelefoner.pdf Pdf, 641.2 kB. 641.2 kB 2014-12-03 13.44
Sekretessbevis.pdf Pdf, 91.7 kB. 91.7 kB 2014-12-03 13.44
Blankett för byte av utförare.pdf Pdf, 489.2 kB. 489.2 kB 2015-03-12 13.32
Blankett för val av utförare.pdf Pdf, 489.4 kB. 489.4 kB 2015-03-12 13.33
Uppgifter för utförarpresentation.pdf Pdf, 430 kB. 430 kB 2016-09-15 11.22