Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Folkhälsoarbete i Lekebergs kommun

Region Örebro län har gett stiftelsen Cesam i uppdrag att koordinera och samordna ett partnerskap för sociala innovationer i Örebro län. Det huvudsakliga syftet är att ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala innovationer. En av de första kommunerna i länet att ingå i Partnerskapet är Lekeberg, som har utsett folkhälsoteamets strateg som representant. En social innovation är en ny idé, tjänst eller modell som utgår ifrån samhälleliga behov och utmaningar, den löser samhälleliga problem och är bra för individ och samhälle. Tidigare sociala innovationer som vi idag tar för givna är barnavårdscentralerna och biblioteken. Bland mer nutida och lokala/regionala exempel i Örebroregionen kan nämnas IT-guiderna, Linje 14 och Skjutsgruppen.

Aktuellt just nu i Lekeberg inom folkhälsa

Utifrån den överenskommelse kring psykisk hälsa som finns mellan staten och SKL har nu en handlingsplan tagits fram för Sydnärke (avser fyra kommuner då Laxå tillhör västra länsdelen i detta sammanhang). Nästa steg i processen är implementering av planen som sker via en kick-off den 14 november, då vi tillsammans diskuterar fram hur vi ska göra verklighet av planen.

Under årets folkhälsokonferens Lika för alla? meddelades datum för 2017 års länsdelskonferens. Tyvärr har vi fått veta att många har förhinder att delta på utsatt datum, och vi kommer därför att skicka ut en kort enkät för att kunna planera en så tillgänglig och relevant konferens som möjligt, vi hoppas att ni tar er tid att besvara denna!

En ansökan har nu skickats in till Folkhälsomyndigheten för fortsatt arbete utifrån det förberedande projektet Fråga dom som vet. Fokus i projektansökan är att arbeta fram samverkansstrukturer för det ANDT-preventiva arbetet i Sydnärke, där ungas delaktighet är ett genomsyrande perspektiv. Bakgrunden till ansökan är bland annat en önskan om utökad samverkan i implementeringen av den nya ANDT-strategin, liksom optimering av de resurser som finns att tillgå inom ANDT-arbetet. Kopplat till den nationella ANDT-strategin har Länsstyrelsen tagit initiativ till kommundialoger kring den regionala ANDT-strategin som är under framtagande. Dessa kommer ske under hösten.

Om folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av insatser som främjar befolkningens hälsa. Det handlar om utvecklingsarbete inom olika verksamheter på flera nivåer, både generellt och riktat, samt att utifrån forskning och kunskap implementera lämpliga metoder.


Avtal om folkhälsa

Södra länsdelens kommuner (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tillsammans med Örebro läns landsting slutit ett avtal kring området folkhälsa. Avsikten är att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen.


Gemensam politisk plan
Politiker från södra länsdelens kommuner bildar tillsammans med landstinget ett Dialogforum som ska leda och följa upp länsdelens folkhälsoarbete. Gemensamt har de utarbetat en verksamhetsplan med tre prioriterade områden:
• Barn och ungdomar
• Äldres hälsa
• Samverkan med den ideella sektorn

Sydnärke folkhälsoteam
För att genomföra verksamhetsplanen har ett gemensamt folkhälsoteam bildats för de fem kommunerna. Teamet består av en folkhälsostrateg och tre folkhälsopedagoger som erbjuder kunskaps- och metodstöd både på lednings- och verksamhetsnivå i kommunerna.


Samarbetspartners
Utöver de kommunala folkhälsopedagogerna kompletterar Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns landsting länsdelens folkhälsoteam med varsin resursperson.


Kontakta oss

Du når Sydnärkes folkhälsoteam via Information Lekeberg, 0585-487 00.