Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Vi som arbetar i Sydnärkes folkhälsoteam

Teamet består av tre folkhälsoutvecklare och en folkhälsochef som är anställda av Lekebergs kommun. I teamet ingår även samordnare för psykisk hälsa samt en resursperson från en av våra samverkansparter, RF-SISU Örebro län.

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef. Annika ansvarar för verksamhet, personal och budget, och arbetar främst med folkhälsofrågor på strategisk nivå i samverkan.

Sofie Hedberg, folkhälsoutvecklare. Sofie arbetar med området psykisk hälsa och med området kontroll, delaktighet och inflytande genom elevriksdag och feriepraktik. Sofie arbetar även med levnadsvanor för att förebygga användningen av ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Inom området det tidiga livets villkor arbetar Sofie med barnets rättigheter samt föräldraskapsstöd för utladsfödda.

Hanna Björkman, folkhälsoutvecklare. Hanna arbetar med området kontroll, delaktighet och inflytande genom våld i nära relationer, trygghet och sydnärkes ungdomsråd där bland annat elevriksdagen ingår. Hanna arbetar även med levnadsvanor för att förebygga användningen av ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar).

Lisa Max, folkhälsoutvecklare. Lisa arbetar med det tidiga livets villkor genom föräldraskapsstöd och barnets rättigheter. Lisa arbetar även med ett hälsosamt åldrande genom Seniorkraft samt kontroll, delaktighet och inflytande genom feriepraktik och sydnärkes ungdomsråd där bland annat elevriksdagen ingår.

Julia Olsson, samordnare psykisk hälsa. Julia arbetar med området psykisk hälsa där exempelvis insatser för att öka kunskap om psykisk hälsa, suicidprevention och ofrivillig ensamhet ingår. Julia arbetar även med att implementera kommunernas styrdokument för psykisk hälsa och suicidprevention. 

Kristin Roswall, folkhälsosamordnare. Kristin är anställd av RF-SISU Örebro län, och ska inom sitt uppdrag verka för ökad fysisk aktivitet i befolkningen, genomföra insatser för att främja goda levnadsvanor och lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som en resurs i det lokala folkhälsoarbetet.


Kontaktuppgifter

Annika Karlsson Juliussen, 0585-489 52 annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se

Sofie Hedberg, 0585-489 51 sofie.hedberg@lekeberg.se

Hanna Björkman, 0585-488 47 hanna.bjorkman@lekeberg.se

Lisa Max, 0585-489 26 lisa.max@lekeberg.se

Julia Olsson, 0585-482 42 julia.olsson@lekeberg.se

Kristin Roswall, 019-17 55 44 kristin.roswall@rfsisu.se