• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Om folkhälsa och folkhälsoarbete

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället. En god och jämlikt fördelad folkhälsa är också central för en hållbar utveckling utifrån alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk.

Vad påverkar folkhälsan?

Ofta används begreppet bestämningsfaktor för att förklara vad som påverkar hälsotillståndet hos befolkningen. Det är många faktorer som spelar roll, på flera olika nivåer i samhället, till exempel var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa, och kallas då för skydds- eller riskfaktorer. De flesta faktorer går att påverka, inte minst via politiska beslut. Individens egna val kring till exempel levnadsvanor som motion eller rökning har också en stor betydelse för hälsan, men politiska beslut och insatser på nationell och lokal nivå kan ändå skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande miljöer för att underlätta goda val. Faktorer såsom arv, kön och ålder påverkar också hälsan.

Bild folkhälsa

Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten.

Vad är folkhälsoarbete?

Folkhälsan påverkas alltså av många olika faktorer och därför är det viktigt att samverka mellan olika verksamheter och aktörer. Ansvaret för folkhälsan ligger både inom den offentliga och den privata sektorn, men även frivilliga organisationer och inte minst den enskilda människan har stora möjligheter att bidra till en god folkhälsa. Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för en god folkhälsa, till exempel genom att fokusera på de grupper i samhället som har en sämre hälsoutveckling.