Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från folkhälsokonferenser som arrangerats för Sydnärkes fem kommuner, anordnade av Sydnärke folkhälsoteam inom ramen för Överenskommelsen om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.

"Money, money, money - att möta den demografiska välfärdsutmnaingen genom lönsamma folkhälsointerventioner"

Fredagen den 10 maj 2019 anordnade Sydnärke folkhälsoteam sin årliga folkhälsokonferens på Sjöängen, Askersund. Årets tema hade sin utgångspunkt i den demografiska välfärdsutmaningen: vi blir allt fler till antalet i samtliga åldersgrupper, framför allt blir vi fler äldre, samtidigt minskar andelen i arbetsför ålder.  En av många strategier för att bemöta denna utmaning är att minska behovet av välfärdstjänster, t.ex. genom att fokusera på främjande och tidiga insatser för såväl barn och unga som äldre, något som konferensen föreläsningar och seminarier betonade. Nedan finns presentationer och länkar från dagen:

Det som inte sker, Bea Scherp, Sydnärke Folkhälsoteam Pdf, 763.6 kB.  

Trygghet, tillit, tolerans, Bi Puranen, World Values Survey , Institutet för Framtidsstudier Pdf, 7.5 MB.

Ett av Sveriges piggaste klassrum 2018, Sara Grundel, Nya Karlslundsskolan Pdf, 4 MB.

Rehabiliterande arbetssätt för jämlik hälsa, Berit Hjalmarsson, Örebro kommun Pdf, 2.2 MB.

Gemenskap för seniorer, Kjerstin Larsson, Region Örebro län Pdf, 2.1 MB.

Könsdiskriminering – ekonomiska effekter på samhället, Stina Odlingson, Örebro Rättighetscentrum Pdf, 533.9 kB.

Med glädje, kunskap och hälsa som motto - Puls för lärande, Erica Rosenkvist, Kumla Kommun Pdf, 2.8 MB.

Hur har vi råd med framtidens äldreomsorg?, Anders Hedåberg, Örebro kommun Pdf, 2.8 MB.

För följande två seminariepass har vi inte möjlighet att dela de presentationer som visades på konferensen, men ni kan läsa mer genom att klicka på länkarna under respektive titel:

Traumamedveten omsorg, Theresia Forsberg, Rädda Barnen

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/tmo/

Hälsoekonomiska aspekter på barn och ungas psykiska hälsa, Anna Philipsson, Örebro universitet

https://www.oru.se/personal/anna_philipsson

”Omtag, famntag, klapp eller adjöss” - folkhälsa på riktigt för unga, äldre och alla

Fredag den 4 maj 2018 anordnade Sydnärke folkhälsoteam sin årliga folkhälsokonferens. Årets tema var folkhälsa på riktigt för unga, äldre och alla. Konferensen ämnade att lyfta och medvetengöra de positiva konsekvenserna för samhället av att aktivt arbeta med folkhälsa, vilket Bea Scherp framhöll i sin inledande presentation. Flera intressanta föreläsare fanns på plats. Nedan finns samtliga presentationer från dagen.

Folkhälsa på riktigt, Bea Scherp Pdf, 961.3 kB.

Nästa steg på vägen mot jämlik hälsa, Margareta Kristenson Pdf, 2.4 MB.

Från stuprör till godkända betyg- barn med övervikt och fetma, Anne Börjesson och Karin Jansson Pdf, 1.4 MB.

Förbättrad sensorisk upplevelse hos äldre, Åsa Öström Pdf, 1.4 MB.

Hur engagerar vi ungdomar i fysisk planering, Tobias Jansson och Stina Ogenklev Pdf, 2 MB.

YAM – ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga, Eva Lundin Pdf, 2.1 MB.

Hur arbetar vi mot diskriminering, Petra Elb Pdf, 536.7 kB.

Fem tips från unga för att öka delaktighet och inflytande, Sydnärke ungdomsråd Pdf, 1.2 MB.

SAMS – Föräldramötesmaterial för föräldrar till barn i förskoleklass och åk 1, Ida Grindsiö Pdf, 1.5 MB.

Fysisk aktivitet för äldre och dess psykologiska effekter, Helena Ericsson Pdf, 1.2 MB.

Att sova bra i ett modernt samhälle-social jetlag bland unga, Steven Linton Pdf, 2.6 MB.


"Hur är läget?"
- Sydnärkes folkhälsa i siffror

Fredag 13 oktober anordnade Sydnärke Folkhälsoteam en konferens där de tre undersökningarna: ELSA 2015/2016, Liv och hälsa ung 2017 samt Liv och hälsa 2017 (vuxen) presenterades. Bea Scherp, folkhälsochef, presenterade även bakgrundsindikatorer från Folkhälsan i korthet och deltagarna fick möjlighet att diskutera resultaten från alla undersökningarna ovan kommunvis.

Folkhälsan i korthet, ELSA 2015/2016, Liv och hälsa ung 2017 samt Liv och hälsa 2017 Pdf, 1.7 MB.


"Vi måste prata"
- perspektiv på psykisk hälsa

Fredag 19 maj anordnade Sydnärke folkhälsoteam sin årliga folkhälsokonferens, med tema psykisk hälsa. Konferensen bjöd på både evidensbaserad kunskap och personliga erfarenheter kring området utifrån en rad olika målgrupper och perspektiv. Nedan finns alla presentationer från dagen.

70 miljarder om året - Bea Scherp Pdf, 1.1 MB.

Så blir elevhälsoarbetet en integrerad del i skolans utvecklingsarbete, del 1 och 2 - Hans-Åke Scherp Pdf, 3 MB.

Nyanländas hälsa - vad vet vi och vad bör och kan vi göra? - Katarina Carlzén Pdf, 1.4 MB.

Är idrotten till för alla? - Lennart Jansson Pdf, 829.5 kB.

Att möta självmordsnära som lekman - Hanna Westberg Pdf, 989.3 kB.

Hur kan hbtq-personers psykiska hälsa främjas? - Emmie Särnstedt Pdf, 479.3 kB.

Vi måste prata om Johanna - Johan Håkansson Pdf, 1.3 MB.

BUSA - Barn och unga som anhörig vid missbruk och psykisk ohälsa - Johanna Karlsson Pdf, 2.2 MB.

Suicidprevention, en samhällsangelägenhet som berör oss alla - Birgitta Huuva Pdf, 2.6 MB.

Projekt " Tid att mötas" - Anne Shemeikka Pdf, 786.9 kB.


"Lika för alla?"

Fredag 27 maj anordnade Sydnärke folkhälsoteam en konferens med temat social hållbarhet. Under dagen fick vi ta del av många intressanta föreläsningar och seminarier. Nedan hittar ni presentationerna.
Titta gärna på vår bildbok med bilder från konferensen.

Vad är social hållbarhet? Bea Scherp Pdf, 634.1 kB.

Vår tids stora samhällsomdaning - Social hållbarhet utifrån ett globalt perspektiv, Hans Abrahamsson Pdf, 1.3 MB.

Eksam - att främja ekonomisk trygghet, Tina Fingal Swens & Sofia Löwengren Pdf, 1.1 MB.

Linje 14 - från drömmar till framtidsplaner, Pia Ridderby Pdf, 961.6 kB. 

Gör jämlikt - Gör skillnad i Karlskoga Degerfors, Ulrika Lundgren & Cecilia Ljung Pdf, 4.6 MB.

På spaning efter samhällsentrepenören, Åsa Allard Pdf, 550.1 kB.

Nynäshamn - Så blev vi årets folkhälsokommun, Catherine Bohlin Pdf, 1.5 MB.

Hälsoekonomi ur ett etisk perspektiv, Lars Hagberg Pdf, 1.3 MB.

Är det socialt hållbart att exkludera framtidens generation i skapandet av vår framtida värld? Kim Jakobsson Pdf, 3.5 MB. 

Jämställdhetsglasögon på hållbarheten eller hållbarhetsglasögon på jämställdhet? Anna Swift-Johannison Pdf, 1.6 MB.


Workshop kring äldres psykiska hälsa

Arbetet med att främja den psykiska hälsan bland våra äldre fortsätter, Sydnärke folkhälsoteam arrangerade tillsammans med Region Örebro län en workshop den 4 februari för att identifiera utvecklingsmöjligheter och stärka samverkan kring äldres psykiska hälsa. Gästtalare var Susanne Rolfner Suvanto som är regeringens särskilda utredare ansvarig för framtagande av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
På eftermiddagen hölls en dialog kring kvalitetsplanens innehåll mellan Susanne Rolfner Suvanto, socialnämndordföranden samt förvaltningschefer.

Susanne Rolfner Suvanto - Riv 65- årsgränsen och rädda liv Pdf, 6.6 MB. 

Margit Gehrke Flyckt och Fredrik Svensson, Region Örebro län Pdf, 1.1 MB.

Marit Grönberg Eskel, SKL- Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Pdf, 4.3 MB.


"Hälsosamt åldrande - att främja psykisk hälsa hos äldre"

Den 20 oktober 2015 genomfördes ett seminarie om hälsosamt åldrande, att främja psykisk hälsa hos äldre. Vi fick ta del av intressanta föreläsningar under temat.
Nedan finner ni presentationer från dagen:

Psykisk hälsa hos äldre - Marit Grönberg Eskel, SKL Pdf, 2.1 MB. 

Våga fråga, våga se - Kerstin Marthinsen Pdf, 813.2 kB.

Första hjälpen till psykisk hälsa äldre - Agneta Bergqvist Pdf, 365.4 kB.

Tabellbilaga - Psykisk hälsa Örebro län Pdf, 1 MB.

"På ålderns vår"

Folkhälsokonferens 2015-02-13 i Lekebergskyrkan. Temat var hälsosamt åldrande, och under dagen tog vi del av en mängd intressanta föreläsningar! Här nedan finner ni samtliga presentationer, med en sammanfattande dokumentation överst: 

Sammanfattande dokumentation "På ålderns vår" Pdf, 1.9 MB.

1. Dagens seniorer Pdf, 1.6 MB.

2. Hälsosamt åldrande - en introduktion Pdf, 1.2 MB.

3. Att främja ett hälsosamt åldrande - Neda Agahi Pdf, 624.1 kB.

4. Erfarenheter från förebyggarenheten i Västerås stad - Linda Bodin och Agneta Nyström Pdf, 859.5 kB.

5. Dagcentralerna friskvårdsarbete - Hallsbergs kommun Pdf, 810.7 kB.

6. Värdighetsgarantier och värdegrundsarbete - Kumla kommun Pdf, 527.1 kB.

7. Folkhälsa i folkbildningen, en kraft att räkna med - Örebro läns bildningsförbund Pdf, 693.8 kB.

8. Hälsans stig, en plattform för folkhälsoarbetet - Lekebergs kommun Pdf, 696.7 kB.

9. Seniorkraft, ett pilotprojekt för hälsosamt åldrande - Laxå kommun Pdf, 321 kB.

10. Kartläggning av utbud och miljöer för fysisk aktivitet + 65 - Örebro läns idrottsförbund Pdf, 1.5 MB.

11. Fallkampanj 2015 - Region Örebro län Pdf, 930.4 kB.