Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Liv & hälsa ung

Liv & hälsa ung är en anonym enkätundersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor. Liv & hälsa ung delas ut till alla elever i skolår 7 och 9 vid alla grundskolor och i år 2 på alla gymnasieskolor i Örebro län vart tredje år. I den här presentationen kan du se resultatet för Sydnärkes kommuner i jämförelse med Örebro län.

2020 Liv och hälsa UngPDF

2017 Liv och hälsa UngPDF

Här kan du läsa mer om Liv och hälsa ung på Region Örebro läns hemsida