Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Verksamhetsplan för Sydnärkes folkhälsoteam

Verksamhetsplanen för Sydnärkes folkhälsoteam sammanfattas i följande modell kallad Verksamhetshuset:

Folkhälsa verksamhetshuset 2021

I taket av huset ligger de tre genomsyrande perspektiven jämlikhet, jämställdhet & barnrätt, som sträcker sig över all verksamhet. Grunden utgörs av den epidemiologiska bevakningen, som utgör ett statistiskt underlag att följa befolkningens hälsoutveckling utifrån, samt en ökad folkhälsopolitisk kompetens hos förtroendevalda och övriga beslutsfattare. Huset ramas in av två ytterväggar som redogör för vilka målgrupper och arenor som folkhälsoarbetet fokuseras på. I de färgade rummen återfinns de områden som prioriterats fram som gemensamma för de fem kommunerna.

Prioriterade områden 2021-2023

Under 2018 genomfördes processer i alla fem kommuner i syfte att enas om områden som ska prioriteras i folkhälsoarbetet lokalt. Kommunernas prioriterade områden är fyra och beskrivs nedan. Dessa gäller för perioden 2021-2023.

Trygga uppväxtvillkor

Det är grundläggande att alla barn får en bra start i livet, med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras utveckling, inlärning och hälsa. Området inefattar uppdrag inom föräldraskapsstöd, barnrätt och ungas psykiska hälsa.

Levnadsvanor

Hälsan påverkas direkt av individens levnadsvanor, vilka i sin tur påverkas av inlärda beteenden och sociala sammanhang. Området innefattar alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, även attityder och inställning till ANDTS-bruk som till exempel en ökande drogliberalism är högt prioriterat.

Delaktighet och inflytande

Att ha kontroll över sitt eget liv, tillit till andra samt inflytande och delaktighet i samhället är faktorer som är centrala för hälsa och välfärden. Området är även ett perspektiv som bör genomsyra all verksamhet och inefattar uppdrag inom ungas delaktighet och inflytande, VINR (Våld i nära relationer) och integration.

Hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande handlar om att äldre ska ha förutsättningar för ett självständigt liv med hög livskvalitet så länge som möjligt. Ett hälsosamt åldrande grundas på dessa fyra hörnpelare: goda kostvanor, fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet.