Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:30
fre 8:00 - 12:00 samt 13:00 - 16:00

Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam

Verksamhetsplanen för 2019-2023 sammanfattas i följande modell kallad Verksamhetshuset:

I taket av huset ligger de tre genomsyrande perspektiven jämlikhet, jämställdhet & barnrätt, som sträcker sig över all verksamhet. Grunden utgörs av den epidemiologiska bevakningen, som utgör ett statistiskt underlag att följa befolkningens hälsoutveckling utifrån, samt en ökad folkhälsopolitisk kompetens hos förtroendevalda och övriga beslutsfattare. Huset ramas in av två ytterväggar som redogör för vilka målgrupper och arenor som folkhälsoarbetet fokuseras på. I de färgade rummen återfinns de fokusområden som prioriterats fram som gemensamma för de fem kommunerna.

Prioriterade områden 2019-2023

Under 2018 genomfördes processer i alla fem kommuner i syfte att prioritera fram områden som ska prioriteras i folkhälsoarbetet lokalt. Kommunernas prioriterade områden har sammanställts till fyra länsdelsövergripande fokusområden. Dessa gäller för perioden 2019-2023, men kan kompletteras vid behov utifrån beslut i styrgruppen.

Trygga uppväxtvillkor

Det är grundläggande att alla barn får en bra start i livet, med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras utveckling, inlärning och hälsa. Området innefattar bland annat föräldraskapsstöd, barnrättsfrågor samt arbetet med tidiga och samordnade insatser.

ANDT och övriga levnadsvanor

Hälsan påverkas direkt av individens levnadsvanor, vilka i sin tur påverkas av inlärda beteenden och sociala sammanhang. Området innefattar utöver alkohol, narkotika, dopning och tobak även fysisk aktivitet samt kost- och sömnvanor. Även attityder och inställning till ANDT-bruk som till exempel en ökande drogliberalism är högt prioriterat.

Delaktighet, inflytande och integration

Att ha kontroll över sitt eget liv, tillit till andra samt inflytande och delaktighet i samhället är faktorer som är centrala för välfärden. Området är även ett perspektiv som bör genomsyra all verksamhet, och innefattar alla olika gruppers möjlighet till delaktighet och inflytande samt integrationsfrågor som även de grundas i delaktighet och inflytande i samhället.

Hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande handlar om att äldre ska ha förutsättningar för ett självständigt liv med hög livskvalitet så länge som möjligt. Ett hälsosamt åldrande grundas på dessa fyra hörnpelare: goda kostvanor, fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet.