Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Samverkansplan för Sydnärkes kommuner, Region Örebro län, Örebro läns Idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund

Samverkansplanen anger de områden som parterna, det vill säga Sydnärkes kommuner, Region Örebro län, Örebro läns Idrottsförbund samt Örebro läns bildningsförbund, har enats om att prioritera och samverka kring. Till respektive område kopplas också konkreta insatser. Det övergripande syftet med samverkansplanen är att uppnå det övergripande målet med överenskommelserna. Samverkansplanen beskriver endast de folkhälsoinsatser som genomförs i samverkan, och ger alltså inte en samlad bild av det pågående folkhälsoarbetet.

Samverkansplanen kan överskådligt sammanfattas i nedanstående modell kallad Samverkanshuset:

I taket av huset ligger de tre genomsyrande perspektiven jämlikhet, jämställdhet och barnrätt, som sträcker sig över all verksamhet. Grunden utgörs av den epidemiologiska bevakningen som utgör ett statistiskt underlag för att följa befolkningens hälsoutveckling, uppföljning och utvärdering för att säkerställa önskvärd effekt av insatserna, samt en ökad folkhälsopolitisk kompetens hos förtroendevalda och övriga beslutsfattare. Huset ramas in av två ytterväggar som redogör för vilka målgrupper och arenor som folkhälsoarbetet fokuseras på. I de färgade rummen återfinns de fokusområden som prioriterats fram som gemensamma för parterna.