Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Arbete inom integrationsområdet

I Sydnärkes kommuner jobbar vi för att få en ökad integration. Genom projekt skapas möjlighet till integration via olika typer av arenor där förutsättning för personlig utveckling, kontaktskapande och information står i fokus. Vi vill att alla ska känna sig trygga, välkomnade, få förutsättningar för att nå sina ambitioner och få en ökad gemenskap.

On our way

Projektet syftar till att på sikt främja psykisk och fysisk hälsa, social inkludering samt förebygga ANDT- bruk hos unga vuxna i migration på språkintroduktionsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg. Projektet innehåller två delar, aktivitetsprogram och livskunskap. Aktivitetsprogrammet startades upp under höstterminen 2019 och har erbjudit fysisk aktivitet efter skoltid där målgruppen har fått prova på olika fritidsaktiviteter. Livskunskapen har fått skjutas upp en termin på grund av Covid-19 och planeras att startas upp under höstterminen 2020. Livskunskapen är schemalagd och ska erbjuda utökad kunskap om bland annat ANTD, jämställdhet samt kärlek och relationer. Samverkan sker mellan Lekebergs kommun (Sydnärke folkhälsoteam), RF-SISU Örebro län och Sydnärke utbildningsförbund (SUF).

NYKRAFT

Projektet syftade till att möta upp identifierade behov och öka hälsomedvetenheten hos nyanlända kvinnor i Hallsbergs kommun, och därigenom stärka deras möjligheter till arbete/sysselsättning och självförsörjning för att underlätta en god etablering i samhället. Det övergripande målet var att öka hälsomedvetenheten bland nyanlända kvinnor.

2018 NYKRAFT slutrapport kortverisionPDF

Flyktingguide Sydnärke

Syftet med projektet var att verka för en ökad integration och delaktighet i samhället genom att implementera arbetsmetoden "Flyktingguide" i samverkan mellan fem kommuner i Sydnärke och civilsamhället. Idéen var att skapa förutsättningar för ömsesidiga och frivilliga möten mellan de nyanlända i deltagande kommuner med redan väletablerade individer/familjer, men även att introducera de nyanlända i kommunerna till befintliga nätverk/organisationer inom den ideella sektorn.

2017 Flyktingguide Sydnärke utvärdering rapportPDF