Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

LSS - barn och ungdom

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till personer som tillhör lagens personkrets och som har ett omfattande vårdbehov.

Vi på barn- och familjeenheten arbetar med barn och ungdom upp till 21 år med en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många barn och unga kan dessutom ha flera funktionshinder.

Vilka som har rätt till LSS-insatser

Den som ansöker måste tillhöra lagens personkretsar. Dessa beskrivs nedan.

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Ditt stöd behovsprövas

Det finns olika former av stöd, olika former av boende, personlig assistans, ledsagning, kontaktfamilj, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem eller daglig verksamhet. Alla stöd behovsprövas.  

Kontakta socialsekreterare via kommunens växel på telefonnummer 0585-48700 om du vill veta mer om vad de olika stödinsatserna innebär.

Ansökan

Vid en ansökan om LSS-insatser måste en utredning alltid inledas. En ansökan kan inkomma ifrån den enskilde själv, vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan ovastående parter ansöka åt dem.

Kontakt med en socialsekreterare når du via kommunes växel på telefonnummer 0585-48700.

Hur går en utredning till?

Vid en utredning träffar du en socialsekreterare från Barn- och familjeenheten. 

  • Träffen kan ske på socialkontoret, i din bostad eller på annan plats.
  • LSS-handläggaren kan komma att behöva intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller psykolog.
  • LSS-handläggaren kommer att ställa frågor om vilka svårigheter du har i din vardag, din sociala situation, sysselsättning, familj, försörjning, fritid med mera.
  • Intyg och information från träffen sammanställs i en utredning.
  • Därefter sker bedömning och beslutet skickas till dig per post.

Överklagan

Om du fått avslag på den hjälp du ansökt om kan du överklaga. Din överklagan skickar du till Barn- och familjeenheten, som avgör om beslutet skall ändras eller om överklagan skall gå vidare till prövning hos förvaltningsrätten.

Förhandsbesked

Om en person med funktionsnedsättning vill flytta från en kommun till en annan har den rätt att ansöka om hjälp i den nya kommunen. Detta kallas förhandsbesked och ansökan bör ske i så god tid som möjligt.